Αδεια και επίδομα πατρότητας.

Για πάρα πολλά χρόνια δέν υπήρχε θεσμοθετημένο δικαίωμα στην κυπριακή νομοθεσία για άδεια πατρότητας. Ωστόσο απο την 1η Αυγούστου του 2017, όπου και τέθηκε σε ισχύ ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος 117(I)/2017 (στο εφεξής ο «Νόμος»), οι κύπριοι μισθωτοί οι οποίοι γίνονται πατέρες έχουν δικαίωμα σε άδεια πατρότητας δύο συνεχόμενων εβδομάδων (άρθρο 3 του Νόμου).

Δικαιούχοι:

  1. Μισθωτός του οποίου η σύζυγος εγκυμονεί (Τοκετός Συζύγου).
  2. Μισθωτός του οποίου η σύζυγος απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.
  3. Μισθωτός ο οποίος μόνος του συντέλεσε υιοθεσία παιδιού ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών, εφόσον έχει γνωστοποιήσει την πρόθεση του για ανάληψη παιδιού στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, με βάση τον περί Υιοθεσίας Νόμο του 1995 ή εφόσον έχει συντελεστεί υιοθεσία με βάση τον περί Σύμβασης για την Προστασία των Παιδιών και για τη Συνεργασία Αναφορικά με Διακρατική Υιοθεσία (Κυρωτικό) Νόμο του 1994.
  4. Μισθωτός ο οποίος μαζί με την σύζυγο του τέλεσε υιοθεσία παιδιού ηλικίας μέχρι δώδεκα (12), εφόσον έχει γνωστοποιήσει την πρόθεση του για ανάληψη παιδιού στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, με βάση τον περί Υιοθεσίας Νόμο του 1995 ή εφόσον έχει συντελεστεί υιοθεσία με βάση τον περί Σύμβασης για την Προστασία των Παιδιών και για τη Συνεργασία Αναφορικά με Διακρατική Υιοθεσία (Κυρωτικό) Νόμο του 1994.

Προυποθέσεις  επιδόματος πατρότητας

  1. Ο μισθωτός να δικαιούται σε άδεια πατρότητας (βλέπετε πιο πάνω).
  2. Ο μισθωτός να προειδοποιήσει γραπτώς τον εργοδότη του ότι προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα του σε άδεια πατρότητας δύο (2) εβδομάδες πριν από την έναρξη της άδειας πατρότητας.
  3. Κατα την περίοδο της άδειας του, ο μισθωτός να μήν λαμβάνει πλήρη μισθό απο τον εργοδότη του.

Άρθρο 29 Α.1 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 (59(I)/2010):

«29Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ασφαλισμένος σύζυγος του οποίου η σύζυγος γέννησε, ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας, ή ο ίδιος και η σύζυγος του έχουν συντελέσει  υιοθεσία παιδιού ηλικίας μέχρι 12 ετών, δικαιούται επίδομα πατρότητας εάν ο ίδιος ικανοποιεί τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις»

Άρθρο 29 Α.4 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 (59(I)/2010):

«(4) Ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται επίδομα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα για το οποίο λαμβάνει πλήρεις απολαβές από τον εργοδότη του και όταν λαμβάνει μόνο μέρος των αποδοχών του, το επίδομα πατρότητας μειώνεται ώστε το άθροισμα του επιδόματος και των αποδοχών που λαμβάνει να μην υπερβαίνει τις πλήρεις απολαβές του»

Άρθρο 30 Α του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 (59(I)/2010):

«30Α. Ο δικαιούχος επιδόματος πατρότητας εκπίπτει από το δικαίωμα λήψης του επιδόματος για όλη τη χρονική περίοδο που εργάστηκε είτε ως μισθωτός είτε ως αυτοτελώς εργαζόμενος, αν αυτή η χρονική περίοδος εμπίπτει στο χρονικό διάστημα που δικαιούται, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, επίδομα πατρότητας».

Περίοδος άδειας Πατρότητας: 2 συνεχόμενες εβδομάδες

  1. Τοκετός: Δύο (2) συνεχόμενες εβδομάδες μέσα στην περίοδο που αρχίζει την εβδομάδα του τοκετού και λήγει μετά την παρέλευση δεκαέξι (16) εβδομάδων. (Δηλαδή στην περίοδο που αρχίζει απο τον τοκετό και λήγει 16 εβδομάδες μετά, ο μισθωτός δικαιούται 2 συνεχόμενες εβδομάδες άδειας).
  1. Πατέρας δυνάμει υιοθεσίας: 2 εβδομάδες κατα την περίοδο των 16 εβδομάδων που ξεκινά αμέσως μετά την ανάληψη φροντίδας παιδιού.

Άρθρο 29 Α.2 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 (59(I)/2010)

«(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), επίδομα πατρότητας καταβάλλεται για χρονικό διάστημα δύο (2) συναπτών εβδομάδων εντός του χρονικού διαστήματος που αρχίζει την εβδομάδα γέννησης/υιοθεσίας του παιδιού και λήγει μετά την παρέλευση δεκαέξι (16) εβδομάδων»

Επίδομα πατρότητας

Το επίδομα πατρότητας αντιστοιχεί στο 72% του εβδομαδιαίου μισθού του εργαζομένου και καταβάλλεται για δύο συνεχείς εβδομάδες.

Εάν ο μισθωτός λαμβάνει μόνο μέρος του μισθού του, το επίδομα πατρότητας μειώνεται κατά τέτοιον τρόπο έτσι ώστε το συνολικό ποσό (επίδομα πατρότητας + μισθός) να μην υπερβαίνει το ποσό του μισθού.

πατροτιτασ

Προβλήματα κύησης/πρόωροι τοκετοί

Άρθρο 29 Α. του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 (59(I)/2010):

«…Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση επέκτασης της περιόδου άδειας και του επιδόματος μητρότητας της συζύγου λόγω πολλαπλής κύησης ή/και πρόωρου τοκετού, σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (4) και του εδαφίου (7) του Άρθρου 29, οι δύο (2) εβδομάδες επιδόματος πατρότητας δυνατόν να παραχωρηθούν μέσα στο διάστημα που αρχίζει την εβδομάδα του τοκετού και λήγει κατά τη λήξη της περιόδου κατά την οποία η σύζυγος λαμβάνει επίδομα μητρότητας, ή εάν η σύζυγος δεν εξασφαλίζει δικαίωμα για καταβολή επιδόματος μητρότητας, κατά τη λήξη της περιόδου που θα λάμβανε επίδομα εάν εξασφάλιζε δικαίωμα»

Τα πιο πάνω δέν αποτελούν νομική συμβουλή.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: