Πιστοποίηση Apostille

Σε περίπτωση που χρειάζεται να αποστείλουμε δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε άλλο κράτος (αν το κράτος αυτό έχει υπογράψει την Σύμβαση περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση ‘Αλλοδαπών Δημοσίων Έγγραφων της Χάγης του 1961-βλέπετε  Hague Apostille Country List (gsccca.org)) π.χ διοτι θέλουμε να κάνουμε κάποια αίτηση σε δημόσια αρχή του άλλου κράτους (όπως για εγγραφή ευρωπαίου πολίτη ή για άδεια μόνιμης διαμονής κ.α), τότε πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να πιστοποιηθούν με την σφραγίδα της Χάγης («Apostille») πριν αποσταλούν στο εξωτερικό, προκειμένου να γίνουν δεκτά.


Σημειώνεται ότι η Κύπρος αποτελεί μέλος της Σύμβασης από το 1972.


Αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση αυτή είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κύπρου.


Κατά τον ίδιο τρόπο δημόσια έγγραφα που πρόκειται να κατατεθούν σε δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία εκδόθηκαν σε άλλο κράτος μέλος της περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση ‘Αλλοδαπών Δημοσίων Έγγραφων Σύμβασης της Χάγης ( η «Σύμβαση»), θα πρέπει να φέρουν την πιστοποίηση αυτή πριν σταλούν στην Δημοκρατία.


Με την σφραγίδα αυτή το Υπουργείο Δικαιοσύνης του κράτους πιστοποιεί την αυθεντικότητα και γνησιότητα των δημόσιων εγγράφων, προκειμένου να γίνoνται αποδεκτά από αλλοδαπές αρχές.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης αυτής, το πιστοποιητικό Apostille είναι η μόνη διατύπωση η οποία δυνατό να απαιτηθεί προς πιστοποίηση των πιο κάτω:

Α. της  αυθεντικότητας της υπογραφής, και

Β. της ιδιότητος υπό την οποία ενήργησε ο υπογράφων, και

Γ. Στην κατάλληλη περίπτωση της ταυτότητας της σφραγίδας, η οποία τέθηκε επί του εγγράφου. 

Όταν υπάρχει η σφραγίδα Apostille δεν απαιτείται και δεν μπορεί να απαιτηθεί οτιδήποτε άλλο για την πιστοποίηση της υπογραφής, της ιδιότητος και της σφραγίδας. 

Σημειώνεται ότι για να πιστοποιηθούν τα έγγραφα με την σφραγίδα Apostille θα πρέπει να είναι πρωτότυπα.

Σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ημερομηνίας 7/08/2002
«για σκοπούς πιστοποίησης με Apostille μόνο πρωτότυπα έγγραφα
αντίγραφα) που εκδίδονται από διάφορα κυβερνητικά τμήματα (της
Κυπριακής Δημοκρατίας) έναντι πληρωμής σχετικής αμοιβής ως
καθορίζεται στους σχετικούς νόμους που διέπουν τη λειτουργία τους μπορούν
να πιστοποιηθούν για σκοπούς της Σύμβασης της Χάγης
».

Επίσης, σημειώνεται ότι εάν τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να μεταφραστούν για την αλλοδαπή χώρα (π.χ ένα πιστοποιητικό καθαρού ποινικού μητρώου που εκδόθηκε στην Κύπρο θα χρησιμοποιηθεί για το Τμήμα Αλλοδαπών της Γερμανίας και άρα πρέπει να μεταφραστεί στα γερμανικά), τότε θα πρέπει η μετάφραση να γίνει μετά που το έγγραφο πιστοποιήθηκε με την σφραγίδα Apostille και θα πρέπει να μεταφράζεται και η σφραγίδα (Οι μεταφράσεις αυτές γίνονται απο εγγεγραμμένους μεταφραστές του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών).

Για την παροχή της υπηρεσίας, καταβάλλεται τέλος 5 ευρώ σε χαρτόσημα, τα
οποία επικολλούνται και ακυρώνονται επί του πιστοποιητικού (εντύπου)
«ΑPOSTILLE»


Σε περίπτωση που το αλλοδαπό κράτος μέλος δέν έχει υπογράψει την Σύμβαση της Χάγης (και δέν είναι η Ρωσία ή η Σερβία, με τις οποίες έχουμε υπογράψει διμερείς διακρατικές συμφωνίες σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται οποιαδήποτε ανάγκη πιστοποίησης δημοσίων εγγράφων νοουμένου ότι είναι κατάλληλα υπογεγραμμένα και ότι φέρουν την επίσημα σφραγίδα της αρμόδιας κρατικής αρχής που τα έχει εκδώσει), τότε τα δημόσια έγγραφα θα πρέπει να φέρουν διπλωματική πιστοποίηση.

Σε σχέση με τον όρο δημόσια έγγραφα, επισημαίνεται ότι αυτά περιλαμβάνουν όλα τα έγγραφα τα που εκδίδονται απο δημόσια αρχή ή δημόσιο υπάλληλο του κράτους (π.χ απόφαση/διάταγμα Δικαστηρίου, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό γάμου, πτυχίο απο κρατικό πανεπιστήμιο, απολυτήριο δημοσίου λυκείου κ.α), συμβολαιογραφικά έγγραφα και επίσημες βεβαιώσεις σε ιδιωτικά έγγραφα (π.χ πωλητηρίο εγγράφο που χαρτοσημάνθηκε απο τον ‘Εφορο Χαρτοσήμανσης του Τμήματος Φορολογίας ή Ένορκες Δηλώσεις Δικαστηρίου) και επίσημες μεταφράσεις (απο ορκωτούς μεταφραστές ή απο Δικηγόρους μέσω ένορκης δήλωσης μετάφρασης).

Διαδικασία σε περίπτωση που τα έγγραφα θα καταχωρηθούν σε ξένη δημόσια αρχή

  1. Σε ποια χώρα πρέπει να σταλούν; Η χώρα αυτή έχει υπογράψει την Σύμβαση της Χάγης (βλέπετε Hague Apostille Country List (gsccca.org)); Εάν ναί,νοουμένου ότι α. είναι δημόσιο έγγραφο (βλέπετε πιο πάνω) και β. είναι πρωτότυπο (ή πιστό αντίγραφο) θα  πρέπει να πιστοποιηθεί με σφραγίδα Apostille απο το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κύπρου. Εάν όχι, τότε (εκτός Ρωσίας και Σερβίας) θα πρέπει να φέρει διπλωματική πιστοποίηση.
  2. Το έγγραφο αυτό είναι στα ελληνικά; Χρειάζεται μετάφραση του για την αλλοδαπή; (Εάν ναι, αφού πιστοποιηθεί με σφραγίδα Apostille, θα πρέπει να μεταφραστεί ολόκληρο, με την σφραγίδα απο ορκωτό μεταφραστή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών).

Tα πιο πάνω είναι πληροφοριακού χαρακτήρα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: