Διατάγματα αποκάλυψης τύπου Norwich Pharmacal

Τί γίνεται στην περίπτωση όπου εύλογα υποψιαζόμαστε ότι κάποιο αδίκημα έχει διαπραχθεί εναντίον μας αλλά δεν γνωρίζουμε απο ποιόν ή γνωρίζουμε απο ποιόν αλλά δεν είμαστε βέβαιοι ως προς το είδος της αδικοπραξίας ή δεν είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε με ακρίβεια την αξίωση μας;

Μία πάρα πολύ σημαντική αγγλική υπόθεση η οποία έχει υιοθετηθεί και απο την κυπριακή νομολογία (βλέπετε TBF (Cyprus) Ltd κ.α. v. Εμπ. Μελ. Σχεδ. και Επιχ. Κεφ. Α.Ε κ.ά. (2001) (1) Α.Α.Δ 153)  είναι η υπόθεση Norwich Pharmacal Co v Customs and Excise Commissioners [1974] A.C. 133., η οποία καθιέρωσε τα διατάγματα τύπου «Norwich Pharmacal».

Τα διατάγματα αποκάλυψης τύπου Norwich Pharmacal σκοπό έχουν την διευκόλυνση της απονομής της δικαιοσύνης, επιτρέποντας σε πρόσωπα να λάβουν, από αθώα τρίτα μέρη, πληροφορίες που παρέχουν τη δυνατότητα σε αυτά να εξακριβώσουν τις ταυτότητες των αδικοπραγούντων ή/και να ανιχνεύσουν το προϊόν της αδικοπραξίας (δηλαδή όχι αποκάλυψη ταυτότητας προσώπου αλλά απλή αποκάλυψη πληροφοριών που απαιτούνται για να διατυπώσει ο Αιτητής την απαίτηση του εναντίον του αδικοπραγήσαντος- βλέπετε Carlton Film Distributors Ltd v. VDC Ltd (2003) EWHC 616(Ch)).

Σύμφωνα με τον Δκαστή Lord Reid, στην Norwich Pharmacal Co v Customs and Excise Commissioners, παρ.175:

“… if through no fault of his own a person gets mixed up in the tortious acts of others so as to facilitate their wrong-doing he may incur no personal liability but he comes under a duty to assist the person who has been wronged by giving him full information and disclosing the identity of the wrongdoers. I do not think that it matters whether he became so mixed up by voluntary action on his part or because it was his duty to do what he did. It may be that if this causes him expense the person seeking the information ought to reimburse him. But justice requires that he should co-operate in righting the wrong if he unwittingly facilitated its perpetration.”

Σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση αυτή, σε ορισμένες περιπτώσεις Δικαστήριο δύναται κατα την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας να εκδώσει διάταγμα εναντίον προσώπου να προβεί στην αποκάλυψη της ταυτότητας τρίτου προσώπου ή/και στην αποκάλυψη άλλων στοιχείων που είναι απαραίτητα για να δύναται ο Αιτητής να προχωρήσει με δικαστική αγωγή.

Τονίζεται ότι η εξουσία του Δικαστηρίου για να εκδίδει τέτοιες θεραπείες και διατάγματα είναι διακριτική.

Επίσης, σημειώνεται ότι για να δύναται το Δικαστήριο να εκδώσει τέτοιο διάταγμα, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι πιο κάτω προυποθέσεις.

(α)   Πρέπει  να   έχει   διαπραχθεί  ή   να   είναι   συζητήσιμο   ότι   έχει   διαπραχθεί αδικοπραξία από κάποιον αδικοπραγούντα (είτε αυτό είναι παράβαση σύμβασης ή αστικό αδίκημα ή ποινικό αδίκημα).

(β)   Η έκδοση του διατάγματος πρέπει να είναι απαραίτητη για να καταστεί δυνατή η έγερση αγωγής εναντίον του αδικοπραγούντα (δλδ χωρίς τις αιτούμενες πληροφορίες καμία αγωγή δεν δύναται να καταχωρηθεί και ο Αιτητής δεν μπορεί να λάβει τις πληροφορίες αυτές με άλλο τρόπο).

(γ)   Το πρόσωπο εναντίον του οποίου διεκδικούνται τα διατάγματα  (Καθής η Αίτηση) θα πρέπει:

(ί) να είχε συμμετοχή, εμπλοκή ή ανάμειξη με τρόπο που να διευκόλυνε τη διάπραξη της αδικοπραξίας και[1]

(ii)να είναι σε θέση ή να είναι πιθανόν να είναι σε θέση να παράσχει τις αναγκαίες πληροφορίες για να καταστεί δυνατή η έγερση αγωγής εναντίον του αδικοπραγούντα.

Στην υπόθεση Santander UK Plc v National Westminster Bank Plc [2014] EWHC 2626 (Ch): ο Αιτητής κατα λάθος κατέθεσε λευτά στους λογαριασμούς πολλών πελατών της Καθής η Αίτηση τράπεζας. Η Καθής  η Αίτηση αρνήθηκε να παρέχει στον Αιτητή τα στοιχεία των λογαριασμών αυτών των προσώπων λόγω καθήκοντος εμπιστευτικότητας που είχε προς αυτούς και προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων.  Ο Αιτητής καταχώρησε αιτήσεις για διατάγματα τύπου Norwich Pharmacal, ζητώντας τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου και ημερομηνία γέννησης) των προσώπων αυτών για να καταχωρήσει αγωγή εναντίον τους για αδικαιολόγητο πλουτισμό (unjust enrichment).  Το δικαστήριο εξέδωσε τα Διατάγματα αυτά αλλά σημείωσε πως δεν θα πρέπει να αποκαλυφθούν οι ημερομηνίες γέννησης των προσώπων αυτών.

Σημειώνεται ότι εάν ο αιτητής δύναται να λάβει τα έγγραφα από άλλην πηγή ή με άλλα μέσα το Δικαστήριο δεν θα εξασκήσει την διακριτική του ευχέρεια για να χορηγήσει το διάταγμα.

 Στην αγγλική υπόθεση P v T Ltd [1997] 1 W.L.R. 709, ο Αιτητής ήταν εργαζόμενος στην Καθής η Αίτηση Εταιρεία η οποία τον απέλυσε μετά που δέχθηκε παράπονα εναντίον του απο τρίτο πρόσωπο.

Ο Αιτητής έγειρε αγωγή εναντίον της Καθής η Αίτηση για παράνομη απόλυση, ενώ ταυτόχρονα καταχώρησε αίτηση για διάταγμα αποκάλυψης τύπου Norwich Pharmacal, για σκοπούς αποκάλυψης της ταυτότητας του προσώπου που έκανε την καταγγελία εναντίον του στην Καθής η Αίτηση, εφόσον υπήρχε η πιθανότητα να είχε αγωγιμο δικαίωμα εναντίον του τρίτου αυτου προσώπου για κακόπιστη ψευδολογία ή/και δυσφήμηση. Το Δικαστήριο έκρινε ότι θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της δικαιοσύνης η έκδοση τέτοιου διατάγματος.

Εν όψει των πιο πάνω, σημειώνεται ότι τα διατάγματα αυτά στόχο έχουν την διευκόλυνση απονομής της δικαιοσύνης σε περιπτώσεις όπου είναι βέβαιο ή ακόμη συζητήσιμο εάν έχει διαπραχθεί οιασδήποτε φύσης αδίκημα και ο Αιτητής δέν έχει άλλο τρόπο να το διαπιστώσει ή/και να στοιχειοθετήσει την υπόθεση του με βεβαιότητα.


[1]  Στην απόφαση  Ashworth Hospital Authority v. MGN Ltd (ανωτέρω), o Lord Woolf ανέφερε τα ακόλουθα στη σελ. 2039:

«The Norwich Pharmacal case clearly establishes that where a person, albeit innocently, and without incurring any personal liability, becomes involved in a wrongful act of another, that person clearly comes under a duty to assist the person injured by those acts by giving him any information which he is able to give by way of discovery that discloses the identity of the wrongdoer.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: