Δυνατότητα μετόχων να σύγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ).


Τι συμβαίνει στην περίπτωση όπου οι Διευθυντές μίας ιδιωτικής Εταιρείας δέν προβαίνουν ή/και αρνούνται να προβούν στην σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης (ΕΓΣ) για κάποιο θέμα που προβληματίζει ή/και απασχολεί τους μετόχους;

Ένα παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης είναι όταν μια εταιρεία διοικείται από ένα Διευθυντή και οι μέτοχοί επιθυμούν την παύση του, αλλά αυτός αρνείται ή/και παραλείπει να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση ούτως ώστε να αποτρέψει την παύση του (PedleyvInlandWaterwaysAssociationLtd (1977), aCA 1985).

Σε τέτοια περίπτωση, ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των μετόχων/μελών της εταιρείας είναι το άρθρο 126 του Περι Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (ο «Νόμος»), το περιεχόμενο του οποίου προσομοιάζει με τις πρόνοιες 303-305 του Companies Act 2006 της Αγγλίας και το οποίο δίδει δικαίωμα σε μετόχους να «εξαναγκάσουν» τους Διευθυντές της εταιρείας να συγκαλέσουν γενική συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 126, μέλοι/μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον 1/10 του πληρωμένου εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και που έχουν δικαίωμα ψήφου σε γενικές συνελεύσεις της εταιρείας (ή σε περίπτωση εταιρείας που η εταιρεία δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο, μέλη της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/10 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου των μελών) δύνανται να αιτηθούν την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας απο τους διευθυντές και σε τέτοια περίπτωση οι διευθυντές οφείλουν να την συγκαλέσουν άμεσα.

Στην αίτηση θα πρέπει οι μέτοχοι να δηλώνουν τους σκοπούς της συνέλευσης (π.χ ψήφισμα παύσης Διευθυντή). Επίσης η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τους αιτητές/μέλη και να κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η αίτηση δύναται να αποτελείται από διάφορα έγγραφα παρόμοιου τύπου, υπογραμμένα από έναν ή περισσότερους αιτητές.

Σε περίπτωση που οι Σύμβουλοι/Διευθυντές δέν προχωρήσουν με την σύγκληση της ΕΓΣ εντός 21 ημερών απο την ημέρα της κατάθεσης της αίτησης, τότε οι αιτητές ή κάποιοι απο αυτούς οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα δεύτερο του συνολικού αριθμού αυτών, δύνανται να συγκαλέσουν την ΕΓΣ εντός 3 μηνών.

Παράδειγμα

Η εταιρεία X Ltd είναι μία ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και έχει 6 μετόχους. Η εταιρεία αυτή διοικείται από 3 Διευθυντές, την Ρόζα, τον Βασίλη και τον Δανιήλ, οι οποίοι μαζί κατέχουν 60% των μετοχών της εταιρείας. Οι μέτοχοι θέλουν να παύσουν τον Βασίλη από την θέση αυτή διότι υποπτεύονται ότι ενεργεί χωρίς εξουσιοδότηση και καταχράζεται χρήματα της εταιρείας. Οι άλλοι 2 διευθυντές  δέν επιθυμούν την παύση του Βασίλη και έτσι δέν προσχωρούν με την σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Σε τέτοια περίπτωση εφόσον έχουμε 6 μετόχους και εφόσον οι 3 Διευθύνοντες σύμβουλοι μαζί κατέχουν 60%,  αυτό σημαίνει ότι οι εναπομείναντες 3 μέτοχοί κατέχουν 40% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απο αυτούς τους μετόχους που μαζί κατέχουν το 40% σημειώνεται ότι μέτοχοι που κατέχουν όχι λιγότερο του 10% των μετοχών δύνανται να ζητήσουν την σύγκληση ΕΓΣ, με αίτηση που θα αποστείλουν στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, επεξηγώντας τους λόγους σύγκλησης της και υπογράφοντας την.


Σε περίπτωση που οι 3 Διευθυντές δεν προχωρήσουν στην σύγκληση της ΕΓΣ εντός 21 ημερών από την ημέρα της κατάθεσης της αίτησης, τότε όλοι οι αιτητές αυτοί  (ή τουλάχιστον οι μισοί εξ αυτών) δύνανται να συγκαλέσουν την ΕΓΣ εντός 3 μηνών.

Το πιο πάνω άρθρο δέν αποτελεί νομική συμβουλή

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: