Μερίσματα (“Dividends”) σε σχέση με Κυπριακές Ιδιωτικές εταιρείες.

Μία μετοχή, εκτός από δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, δίδει ταυτόχρονα το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη της να λαμβάνει ή/και να πληρώνεται μέρισμα από τα κέρδη της εταιρείας.  

Βασικός κανόνας είναι ότι η εταιρεία δύναται να πληρώνει μερίσματα στους μετόχους της μόνο από τα κέρδη της, αφού έχει προηγουμένως διευθετήσει τις υποχρεώσεις της (φόρους, ετήσια τέλη κτλ).

Τα μερίσματα πληρώνονται κατ’ έτος από τα κέρδη της εταιρείας κατ’αναλογία ή/και σύμφωνα με την αξία των μετοχών των μετόχων ή (εάν το Καταστατικό το επιτρέπει- π.χ βλέπετε Πίνακα Α άρθρο 115, σε περίπτωση που το έχει υιοθετήσει η Εταιρεία ρητά ή έμμεσα) μπορούν να πληρώνονται πρίν το τέλος του έτους (δλδ ενδιάμεσα μερίσματα)

Μια εταιρεία η οποία δέν έχει κέρδος στο τέλος του έτους  (ή για σκοπούς ενδιάμεσων μερισμάτων δέν προβλέπεται να έχει κέρδος πρίν το τέλος του έτους σύμφωνα με τους ενδιάμεσους λογαριασμούς), δέν δύναται να προβεί σε πληρωμή μερισμάτων προς όφελος των μετόχων της.

Πρίν μία εταιρεία προβεί σε πληρωμή μερίσματος θα πρέπει να εξετάζονται οι πρόνοιες του Καταστατικού της, τυχόν συμφωνίες των μετόχων και φυσικά ο Περι Εταιρειών Νόμος, Κεφ.113.

Η διανομή των κερδών κατα το τέλος του έτους απόφασίζεται κατα την ετήσια γενική συνέλευση, αφού οι Διευθυντές παρουσιάσουν τις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες απόδεικνύουν κέρδος για την εταιρεία καθώς και δήλωση με την οποία  προτείνουν τα ποσά που θα πρέπει να διανεμηθούν ή/και να πληρωθούν  στους μετόχους ως μερίσματα.  Το ποσό αυτό δέν μπορεί να υπερβαίνει αυτό που το Καταστατικό θέτει ως μέγιστο  δυνατό ποσό μερίσματος.

Τονίζεται ότι κατα την λήψη των πιο πάνω απόφάσεων οι Διευθυντές πρέπει πάντα να ενεργούν καλόπιστα με γνώμονα το συμφέρον της εταιρείας και να συμμορφώνονται με τα καθήκοντα εμπιστευτικότητας τους (fiduciary duties).

Σε αντίθετή περίπτωση δύναται να ευθύνονται για παράβαση των καθηκόντων τους.

Τα πιο πάνω δέν αποτελούν νομική συμβουλή.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: