Δέν εξάσκησα το δικαίωμα μου σε επικαιροποίηση των δεδομένων μου. Μπορώ να ισχυριστώ παράβαση της αρχής της ακρίβειας των δεδομένων;

Προσωπικά μας στοιχεία όπως το τηλέφωνο, η διεύθυνση και άλλα δύνανται να αλλάζουν στην πορεία της ζωής μας.  Πολλές φορές όμως ξεχνάμε να ενημερώσουμε όσους επεξεργάζονται τα προσωπικά μας δεδομένα για αυτές τις αλλαγές.

Με άλλα λόγια παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679  (ο «Κανονισμός») μας δίδει δικαίωμα να ζητήσουμε την επικαιροποίηση των στοιχείων μας (right to rectification- άρθρο 16 του Κανονισμού), μπορεί να μήν το ασκήσουμε, με αποτέλεσμα να μήν λαμβάνουμε ενημέρωση για θέματα που μας αφορούν.

Τι συμβαίνει εάν για παράδειγμα έχω κάνει μία  αίτηση για πρόσληψη σε κάποια κρατική υπηρεσία και μετά την πάροδο αρκετού χρόνου, ενώ εγώ είχα στο μεσοδιάστημα μετακομίσει, μου αποστέλνουν επιστολή στην παλιά μου διεύθυνση (που καταχώρησα στην αίτηση μου) ότι έχω λάβει την θέση και όταν ενημερώθηκα περι αυτού είναι ήδη αργά;

Μία απο τις έξι βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που καθιερώνει ο Κανονισμός είναι η αρχή της ακρίβειας (the accuracy principle- βλέπετε άρθρο 5 του Κανονισμού).

Το άρθρο 5 (δ) προνοεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να:

«είναι  ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»)». (η υπογράμμιση είναι δική μου).

Σύμφωνα με την πιο πάνω αρχή τα άτομα ή/και τα νομικά πρόσωπα (οργανισμοί, εταιρείες, κρατικές υπηρεσίες, ιδρύματα, σωματεία) που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτά είναι ακριβή και, ότι επικαιροποιούνται.

Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας (βλέπετε υπόθεση  34/2019 της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων σε σχέση με το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον ΟΤΕ).

H συχνότητα με την οποία τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να επικαιροποιούνται εξαρτάται απο τον σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας τους καθώς και το είδος των δεδομένων.

Γα παράδειγμα μία εταιρεία η οποία πωλεί περιοδικά και τα παραδίδει στα σπίτια των καταναλωτών/συνδρομητών της  κάθε μήνα, οφείλει να επικαιροποιεί τις αλλαγές στις διευθύνσεις των εγγεγραμμένων καταναλωτών της ώστε τα αγαθά να παραδίδονται στις σωστές διευθύνσεις.

Απο την άλλη, εταιρείες οι οποίες πουλούν διαδικτυακά αγαθά, πιθανόν να μήν χρειάζεται να προβαίνουν σε επικαιροποίηση της διευθυνσης για άτομα που κάνουν μόνο μια φορά παραγγελία (one off order)

Επίσης, δέν χρειάζεται τέτοια επικαιροποίηση σε περίπτωση που αυτό θα καταστρατηγούσε τον σκοπό της επεξεργασίας.  (π.χ όπου τα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για στατιστικούς, ιστορικούς ή λόγους έρευνας).

Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι εύλογα σε κάποιες περιπτώσεις ο οργανισμός/πρόσωπο θα ανέμενε απο το υποκείμενο δεδομένων να τον ενημερώσει για την αλλαγή στα προσωπικά του δεδομένα.

Σημειώνεται όμως ότι ο νόμος δίδει δικαίωμα στο υποκείμενο να ζητήσει επικαιροποίηση και δέν τον υποχρεώνει να το πράξει.

Συνεπώς όταν είναι λογικό ο ίδιος ο επεξεργαστής να ζητά επικαιροποίηση των στοιχείων των υποκείμενων δεδομένων, θα πρέπει να το πράττει, ειδικότερα εάν υπάρχει κίνδυνος αποκάλυψης των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου σε τρίτους και δή ευαίσθητων δεδομένων.

Υπο αυτό το πρίσμα, όταν μία επιστολή περιέχει προσωπικά δεδομένα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχει προηγουμένως ζητηθεί επικαιροποίηση/ανανέωση των στοιχείων απο το υποκείμενο, ειδικά εάν έχει περάσει εύλογος χρόνος απο την συλλογή των στοιχείων (ήτοι στην προκειμένη της διεύθυνσης) και δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος να αποκαλυφθούν τα δεδομένα αυτά σε τρίτο πρόσωπο (π.χ τον νέο ιδιοκτήτη του διαμερίσματος).

Είναι όμως πάντα συμβουλεύσιμο εάν μπορούμε να προβούμε στην άσκηση του δικαιώματος μας για διόρθωση των στοιχείων μας, επικοινωνώντας με τον οργανισμό/εταιρεία/φυσικό πρόσωπο, να το πράξουμε για να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις (ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα αναγράφεται στο privacy policy του νομικού προσώπου).

Φυσικά, η κάθε περίπτωση θα πρέπει να κρίνεται σύμφωνα με τα δικά της μοναδικά γεγονότα.

Τα πιο πάνω δέν αποτελούν νομική συμβουλή.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: