Εγγραφή επιβαρύνσεων που βαραίνουν κυπριακές εταιρείες.

Οι εταιρείες ώς ανεξάρτητες νομικές οντότητες, δύνανται, μεταξύ άλλων, να δανείζονται και να δανείζουν. Σε περίπτωση που δανείζονται, νοουμένου ότι το Ιδρυτικό και Καταστατικό τους έγγραφο τους το επιτρέπει, δύναται να δημιουργούν επιβάρυνση (charge) επι των στοιχείων του ενεργητικού τους ως εξασφάλιση για τα χρέη τους.

Οι επιβαρύνσεις λειτουργούν ως προστασία για τους δανειστές/πιστωτές της εταιρείας, δίδοντας σε αυτούς δικαίωμα επι της επιβαρυμένης περιουσίας σε περίπτωση που το δάνειο δέν αποπληρωθεί απο την εταιρεία-χρεώστη.

Oι επιβαρύνσεις δύνανται να είναι κυμαινόμενες (floating- όπου επιβαρύνεται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας ή ορισμένες κατηγορίες αυτού) ή πάγιες, επί καθορισμένου περιουσιακού στοιχείου (fixed).

Η επιβάρυνση, για να είναι έγκυρη, θα πρέπει να καταχωρηθεί στο μητρώο επιβαρύνσεων του ‘Εφορου Εταιρειών και Επίσημου παραλήπτη. Η εγγραφή δύναται να γίνει τόσο από την ίδια την εταιρεία (χρεώστη) όσο και από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο [1].

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η επιβάρυνση εγγραφεί απο το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, η εταιρεία οφείλει να τον αποζημιώσει για τα έξοδα που σχετίζονται με την εγγραφή της επιβάρυνσης (βλέπετε άρθρο 91.2 του Περι Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113).

Τονίζεται ότι ο όρος επιβάρυνση δεν περιλαμβάνει την υποθήκη ακίνητης ιδιοκτησίας που γίνεται σύμφωνα με οποιοδήποτε Νόμο σε ισχύ (π.χ περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος του 1965) και κάλυμμα κατά τα οριζόμενα από τον περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο.[2]

Εάν η επιβάρυνση δεν εγγραφεί στον Έφορο Εταιρειών, σύμφωνα με τον Περι Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, τότε είναι άκυρη σε ό,τι αφορά τον εκκαθαριστή και οποιοδήποτε πιστωτή της εταιρείας και τα εξασφαλισμένα από την επιβάρυνση χρήματα καθίστανται αμέσως πληρωτέα απο την εταιρεία.

Για αυτό τον λόγο η εταιρεία θα πρέπει να προβαίνει στην εγγραφή της επιβάρυνσης εντός της καθορισμένης (ανάλογα με την περίπτωση) προθεσμίας προς αποφυγή τέτοιας κατάστασης.

Σημειώνεται ότι ορισμένες επιβαρύνσεις δέν απαιτείται να εγγραφούν στον Έφορο Εταιρειών. Αυτές περιλαμβάνουν επιβαρύνσεις που αφορούν πιστοποιητικά μετοχών εταιρειών, μετοχές εταιρειών ή επιβαρύνσεις σε δικαιώματα που απορρέουν από μετοχές εταιρειών καθώς και συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων εντός της έννοιας του περί των Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης Νόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 90 του Περι Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113:

«(1Α) Τα καθορισμένα στοιχεία κάθε επιβάρυνσης, κάθε εκχώρησης αυτής και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 93, παραδίδονται στον καθορισμένο τύπο, μαζί με κατάλληλα χαρτοσημασμένο έγγραφο, αν υπάρχει, με το οποίο γίνεται ή αποδεικνύεται η επιβάρυνση ή η εκχώρηση αυτής ή η τροποποίηση ή η αλλαγή των στοιχείων της, στον έφορο εταιρειών για καταχώριση …(2) Το άρθρο αυτό τυγχάνει εφαρμογής πάνω στις πιο κάτω επιβαρύνσεις:(α) επιβάρυνση για το σκοπό εξασφάλισης οποιασδήποτε έκδοσης χρεωστικών ομολόγων(β) επιβάρυνση πάνω στο μη κληθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας(γ) επιβάρυνση πάνω στους χρεωστικούς λογαριασμούς της εταιρείας(δ) κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω στην επιχείρηση ή ιδιοκτησία της εταιρείας(ε) επιβάρυνση πάνω σε κλήσεις που έγιναν αλλά δεν καταβλήθηκαν(στ) επιβάρυνση πάνω σε πλοίο ή μερίδιο σε πλοίο(ζ) επιβάρυνση πάνω σε εμπορική εύνοια, πάνω σε προνόμιο ευρεσιτεχνίας ή άδεια για προνόμιο ευρεσιτεχνίας, πάνω σε εμπορικό σήμα ή πάνω σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άδειας πάνω σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας(η) επιβάρυνση πάνω σε οποιαδήποτε άλλη κινητή ιδιοκτησία, που συστάθηκε ή αποδείχτηκε από έγγραφο, όταν η εταιρεία διατηρεί κατοχή της ιδιοκτησίας αυτής (θ) επιβάρυνση πάνω σε ακίνητη ιδιοκτησία, που βρίσκεται οπουδήποτε, ή συμφέροντος πάνω σε αυτή»

Ο τρόπος με τον οποίο δύναται να εγγραφεί η επιβάρυνση στον Έφορο Εταιρειών είναι συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας  το έντυπο ΗΕ24Ε (“Στοιχεία επιβάρυνσης η οποία συστάθηκε από εταιρεία εγγεγραµµένη στην Κυπριακή Δηµοκρατία“), μαζί με την συμφωνία (πιστό αντίγαφο) που δημιουργεί την επιβάρυνση είτε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρησης εγγράφων (εάν η εταιρεία έχει κωδικούς πρόσβασης) ή μέσω του ταμείου. Στο έντυπο ΗΕ24Ε περιγράφεται η επιβάρυνση, η συμφωνία που την δημιουργεί, το ποσό που διασφαλίστηκε με την επιβάρυνση καθώς και τα στοιχεία των δικαιούχων της επιβάρυνσης. [3]

Σε περίπτωση που το έγγραφο που δημιουργεί την επιβάρυνση συντάχθηκε σε οποιαδήποτε γλώσσα, άλλη από την ελληνική ή την αγγλική, θα πρέπει να γίνει μετάφραση αυτού είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή.

Εάν η επιβάρυνση έγινε εντός της  Κυπριακή Δημοκρατίας (Κ.Δ) και αφορά περιουσία  στην Κ.Δ, τότε η ειδοποίηση ΗΕ24Ε και η συμφωνία που δημιουργεί την επιβάρυνση πρέπει να καταχωρούνται εντός 21 ημερών από την ημερομηνία σύστασης της επιβάρυνσης (σύμφωνα με την συμφωνία που την δημιουργεί).

Σε περίπτωση που  η επιβάρυνση έγινε εκτός της ΚΔ, τότε η φόρμα ΗΕ24Ε και το πιστοποιημένο αντίγραφο της συμφωνίας που το δημιουργεί θα πρέπει να καταχωρηθεί εντος 42 ημερών απο την σύσταση της. [4]

Κατόπιν ολοκλήρωσης της εγγραφής της επιβάρυνσης, ο Έφορος Εταιρειών εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής της επιβάρυνσης.

Τα πιο πάνω δέν αποτελούν νομική συμβουλή.


[1] Σύμφωνα με το άρθρο 91.1 του Περι Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113:

«Αποτελεί καθήκον εταιρείας να παραδίδει στον έφορο εταιρειών για εγγραφή τα στοιχεία κάθε επιβάρυνσης που έγινε από την εταιρεία και των εκδόσεων χρεωστικών ομολόγων σειράς που χρειάζεται εγγραφή με βάση το άρθρο 90, αλλά εγγραφή οποιασδήποτε τέτοιας επιβάρυνσης δύναται να πραγματοποιηθεί μετά από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου που έχει συμφέρον σε αυτήν».

[2]

Σύμφωνα με τον Περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο του 2010, άρθρο 2« κάλυμμα σημαίνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου, που εξασφαλίζουν, δυνάμει του Μέρους III, καλυμμένα αξιόγραφα, τηρουμένων, των διατάξεων του άρθρου 40»

[3]  Σύμφωνα με το Άρθρο 90(3)(α) του Περι Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113

 «Σε περίπτωση που επιβάρυνση, κάθε εκχώρηση αυτής και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων της, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), έγινε εκτός της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει ιδιοκτησία που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας, η παράδοση στον έφορο αντιγράφου πιστοποιημένου κατά τον καθορισμένο τρόπο του εγγράφου με το οποίο έγινε ή αποδεικνύεται η επιβάρυνση, κάθε εκχώρηση αυτής, τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων της, έχει για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου την ίδια συνέπεια όπως θα είχε η παράδοση του πρωτότυπου εγγράφου»

(η υπογράμμιση είναι δική μου)

[4] Σύμφωνα με το Άρθρο 90(3)(β) του Περι Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113

«Στην περίπτωση της παραγράφου (α), τα στοιχεία και το έγγραφο ή το πιστοποιημένο αντίγραφο αυτού, με το οποίο έγινε ή αποδεικνύεται η επιβάρυνση, κάθε εκχώρηση αυτής και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων της, πρέπει να παραδίνονται στον έφορο εντός σαράντα δύο (42) ημερών από την ημερομηνία σύστασης της επιβάρυνσης ή της διενέργειας της εκχώρησής της, της τροποποίησης ή της αλλαγής των στοιχείων της»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: