Κοινοποίηση στοιχείων προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού για σκοπούς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ( « ΓΚΠΔ » ) κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο η ταυτοποιήσιμο πρόσωπο (το «Υποκείμενο Δεδομένων») αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. [1]


Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ενός φυσικού προσώπου ( π.χ IBAN και αρ.λογαριασμού) αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον δύνανται σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του κατόχου του τραπεζικού λογαριασμού (φυσικό πρόσωπο εν ζωή).


Όταν γίνονται έρανοι ή με άλλο τρόπο συλλέγονται χρήματα προς όφελος προσώπου, είθισται  το πρόσωπο για το οποίο γίνεται η δωρεά/έρανος (το Υποκείμενο Δεδομένων)  να συγκατατίθεται  ελεύθερα στην γνωστοποίηση των στοιχείων του προσωπικού του τραπεζικού λογαριασμού ή να να ανοίγεται ειδικός λογαριασμός για τον σκοπό αυτό.

Σημειώνεται ότι η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση καθώς και κάθε μορφή διάθεσης των πληροφοριών αυτών αποτελούν επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (βλέπετε άρθρο 4 του ΓΚΠΔ).


Εάν άλλο πρόσωπο επιθυμεί να διαβιβάσει/κοινοποιήσει τα στοιχεία του προσωπικού αυτού λογαριασμού για σκοπούς περαιτέρω συλλογής χρημάτων και παροχής βοήθειας, θα πρέπει να ζητήσει την συγκατάθεση του Υποκείμενου των Δεδομένων  για τον συγκεκριμένο αυτό σκοπό (νομική βάση της συγκατάθεσης) ή να επικαλεστεί την νομική βάση του ζωτικού συμφέροντος (ανάλογα της περίπτωσης).


Εάν το Υποκείμενο Δεδομένων συγκατατεθεί ρητά στην κοινοποίηση/διαβίβαση κτλ του τραπεζικού του λογαριασμού για τον σκοπό αυτό (τονίζεται ότι θα πρέπει να γίνεται συγκεριμενοποίηση του σκοπού στο Υποκείμενο Δεδομένων), τότε τα πρόσωπα  που έλαβαν την συγκατάθεση (και αποτελούν Επεξεργαστές των Δεδομένων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4) μπορούν να προβούν σε περαιτέρω κοινοποίηση με σκοπό την συγκέντρωση μεγαλύτερου ποσού χρημάτων (το Υποκείμενο θα πρέπει να ενημερώνεται για τον σκοπό της επεξεργασίας και τον τρόπο της επεξεργασίας ωστε να δίδει την συγκατάθεση του αφού εχει ενημερωθεί επαρκώς).

Ο ΓΚΠΔ στο άρθρο 6.1(δ) διαλαμβάνει τα εξής:

 «Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου» (η έμφαση είναι δική μου).

Στην αιτιολογική του σκέψη 46 του ΓΚΠΔ αναφέρεται ότι:

 «Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει επίσης να θεωρείται σύννομη όταν είναι αναγκαία για την προστασία του συμφέροντος που είναι ουσιωδες για την ζωή του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήραμε βάση το ζωτικό συμφέρον άλλου φυσικού προσώπου θα πρέπει κατ’ αρχήν να διενεργείται μόνον εάν είναι πρόδηλο ότι η επεξεργασία δεν μπορεί να έχει άλλη νομική βάση. Ορισμένοι τύποι επεξεργασίας μπορούν να χρησιμεύσουν αφενός για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και αφετέρου για τα ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων όπως για παράδειγμα όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για ανθρωπιστικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων για την παρακολούθηση επιδημιών και της εξάπλωσης τους ή σε καταστάσεις επείγουσας ανθρωπιστικής ανάγκης, ιδίως σε περιπτώσεις φυσικών και ανθροπογενών καταστροφών.» (η έμφαση είναι δική μου).

Αν δέν έχει επομένως ληφθεί η  συγκατάθεση (ρητή, πληροφορημένη και ελεύθερη)  του Υποκειμένου Δεδομένων, τότε δύναται να χρησιμοποιηθεί η νομική βάση των ζωτικών συμφερόντων για την κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών (Εάν προχωρήσουμε με την συγκατάθεση δέν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλη νομική βάση).

Σημειώνεται ότι πέραν απο το θέμα των προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που γίνεται έρανος (και όχι απλώς κοινοποίηση των στοιχείων σε λίγα άτομα μετά που δόθηκε η συγκατάθεση ή σύμφωνα με τη νομικη βάση του ζωτικού συμφέροντος),  θα πρέπει να εξετάζονται και οι πρόνοιες του Περι Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014 (68(Ι)/2014) ως έχει τροποποιηθεί, εφόσον πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να διοργανώσει έρανο εντός της Δημοκρατίας, οφείλει να εξασφαλίσει άδεια διενέργειας εράνου από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών.

Τα πιο πάνω δέν αποτελούν νομική συμβουλή.


[1] Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα με αναφορά σε άλλα στοιχεία όπως όνομα κ.α. Βλέπετε άρθρο 4 του Κανονισμού.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: