Όνομα Εταιρείας.

Για να δύναται να εγγραφεί μια εταιρεία, θα πρέπει να έχει προηγουμένως εγκριθεί το όνομα με το οποίο πρoτίθεται να εγγραφεί απο τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη (στο εφεξής ο «Έφορος») μετά από  την καταχώρηση σχετικής αίτησης (ηλεκτρονικά, στο ταμείο ή μέσω ταχυδρομείου). [1]

Για να εγκριθεί το προτεινόμενο όνομα από τον Έφορο θα πρέπει να ικανοποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 (βλέπετε άρθρο 18 και άρθρο 19 του Νόμου).

Εάν το όνομα εγκριθεί, τότε δίδεται στον αιτητή κωδικός ονόματος απο τον Έφορο Εταιρειών, ο οποίος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατα την εγγραφή της εταιρείας και ο οποίος ισχύει για έξι  μήνες.

Σε περίπτωση που η εταιρεία δέν εγγραφεί εντός 6 μηνών απο την έγκριση του ονόματος, δύναται να γίνει ανανέωση της έγκρισης του ονόματος με αίτηση στον Έφορο (ηλεκτρονικά, στο ταμείο ή μέσω ταχυδρομείου).

Σημειώνεται ότι στο προτεινόμενο όνομα της εταιρείας θα πρέπει να αναγράφεται η λέξη Ltd/Λτδ ή Limited/Λίμιτεδ.

Προϋποθέσεις έγκρισης προτεινόμενου ονόματος.

  1. Να μήν προσομοιάζει υπέρμετρα με υφιστάμενο όνομα.

Το προτεινόμενο όνομα για να εγκριθεί, θα πρέπει να μήν προσομοιάζει υπέρμετρα με όνομα υφιστάμενης εταιρείας/εγγεγραμμένου οργανισμού ή υφιστάμενου εμπορικού σήματος ( σημειώνεται ότι ο Έφορος δέν περιορίζεται μόνο σε κυπριακές εταιρείες/οργανισμούς/εμπ. επωνυμίες, βλέπετε απόφαση  
Μεριτιάν Χοτέλς Λτδ ν. Δημοκρατίας (1992) 4 ΑΑΔ 3943
)
, εκτός εάν καταχωρείται ταυτόχρονα με την αίτηση έγκρισης ονόματος και η επιστολή συγκατάθεσης της υφιστάμενης εταιρείας/οργανισμού/ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος, αναφορικά με την χρήση του ονόματος αυτού (αυτό γίνεται όταν οι εταιρείες είναι συνδεδεμένες).

Ο λόγος της πιο πάνω απαγόρευσης είναι ότι η χρήση ονόματος υφιστάμενης εταιρείας/οργανισμού/εμπορικού σήματος θα δημιουργούσε την λανθασμένη εντύπωση στο κοινό ότι αυτές είναι συνδεδεμένες όταν δέν είναι στην πραγματικότητα (Glaxo Plc v Glaxowellcome Ltd [1995] 3 WLUK 327).

Όνομα θεωρείται ότι προσομοιάζει υπέρμετρα, όταν υπάρχει έκδηλη ή καταφανή (striking or overbearing) ομοιότητα με το άλλο όνομα οπτικά και ακουστικά.

Σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση Entechno Development v. Republic (1986) 3 C.L.R. 2613:

«Mere similarity between the two names, or likeness, is not sufficient… “too like that of an existing company”. The word “too” suggests that for the Registrar to interfere the similarity must be striking or overbearing. The object of these proceedings is to elicit whether it was reasonably open to the Registrar to allow the two names to coexist on the Register upon comparison of their visual or acoustic similarities».[2]

Σύμφωνα με το αγγλικό σύγγραμμα Palmer’s Company Law, 1ος Τόμος, Μέρος 2, Κεφάλαιο 2.4, παράγραφος 2.429:

«The use of a name the same as that of a company already on the registrar’s index of name may, however, be used in the circumstance described in… Where the company or other body whose name appears on the index (Body X), consents, in writing, to the use of that name by another company (Company Y) and Body X and Company Y are part of the same group… Company Y may be registered under the Act by a name which is the same as that of Body X….»

2. Να μήν είναι παραπλανητικό, υποδηλώνοντας κάτι που δέν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ο λόγος για την πιο πάνω απαγόρευση είναι η προστασία του κοινού  απο οποιαδήποτε παραπλάνηση (βλέπετε Association of Certified Public Accountants of Britain v Secretary of State for Trade and Industry [1998] 1 W.L.R. 164; [1997] B.C.C. 736).

Θα πρέπει να προσκομίζεται έγκριση της αρμόδιας αρχής για ορισμένα ονόματα.

Εάν απαιτείται προηγούμενη έγκριση απο κάποιο Υπουργείο ή άλλη αρχή αυτή θα πρέπει να προσκομίζεται με την αίτηση, αλλιώς το όνομα δέν θα εγκρίνεται.

  • Το όνομα για να εγκριθεί, δέν θα πρέπει να δεικνύει κάποια σχέση της εταιρείας με Κυβερνητικά Τμήματα, τοπικές αρχές, Υπουργούς κ.α, εκτός εάν αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα (βλέπετε Palmer’s Company Law, 1ος Τόμος, Μέρος 2, Κεφάλαιο 2.4, παράγραφος 2.450).
  • Σύμφωνα με τον Έφορο Εταιρειών, για ονόματα εταιρείων που περιλαμβάνουν τις φράσεις «εταιρεία επενδύσεων σταθερού κεφαλαίου»/«Ε.Ε.Σ.Κ.», «εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου»/«Ε.Ε.Μ.Κ.», «οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων»/«ΟΕΕ», «οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων με περιορισμένο αριθμό προσώπων»/«ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων»/«ΟΕΕΠΑΠ», «Καταχωρισμένος Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων»/«ΚΟΕΕ» ή τα αντίστοιχα στα αγγλικά, απαιτείται η προηγούμενη εξασφάλιση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
  • Επίσης, για ορισμένα ονόματα που περιλαμβάνουν λέξεις όπως σχολείο, κολλέγιο, πανεπιστήμιο, Δ.Ε.Π.Ε (δλδ Δικηγορική εταιρεία περιορισμένης Ευθύνης) κ.α απαιτείται η προηγούμενη λήψη και προσκόμιση της σχετικής συγκατάθεσης από την αρμόδια κυβερνητική αρχή ή το αρμόδιο σώμα. Σύμφωνα με τον Έφορο Εταιρειών:

«η λέξη «τράπεζα» ή «ταμιευτήριο» ή οι φράσεις «πιστωτικό ίδρυμα» ή «συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα», ή οι αντίστοιχες στην αγγλική γλώσσα (“bank” or “savings bank” or the phrases “credit institution” or “cooperative credit institution”), δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο με συγκατάθεση της  Κεντρικής Τράπεζας, η λέξη «πανεπιστήμιο», «πολυτεχνείο» «σχολή» «ακαδημία» και «κολέγιο» ή η αντίστοιχη στην αγγλική γλώσσα (“university”, ’polytechnic”, “school”, “academy’’ or ‘’college’’), δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο με συγκατάθεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι λέξεις «ασφαλιστική εταιρεία» ή «αντασφαλιστική εταιρεία», ή οι αντίστοιχες στην αγγλική γλώσσα (“insurance company” or “reinsurance company”), ή παραλλαγές αυτών δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο με συγκατάθεση του Εφόρου Ασφαλίσεων, η λέξη «καζίνο» ή η αντίστοιχη στην αγγλική γλώσσα (“casino”), δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο με συγκατάθεση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η λέξη «ραδιόφωνο» ή «τηλεόραση», ή οι αντίστοιχες στην αγγλική γλώσσα («radio» ή «television»), δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο με συγκατάθεση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, οι λέξεις ή παραλλαγές των ακόλουθων φράσεων δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο με συγκατάθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου: «Ίδρυμα Πληρωμών» ή η αντίστοιχη στην αγγλική γλώσσα (“Payment Institution”), «Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος» ή η αντίστοιχη στην αγγλική γλώσσα (“Electronic Money Institution” ή”e money”), «Ανταλλακτήριο Συναλλάγματος» ή η αντίστοιχη στην αγγλική γλώσσα (“Bureau de Change”ή”Exchange”), η λέξη «Ι.Ε.Π.Ε.» ή  «DLC» δύναται να αναγράφεται, στο τέλος του ονόματος, μόνο με εξασφάλιση σχετικής έγκρισης από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου,  η λέξη «Ο.Ε.Π.Ε.» ή «DELC» δύναται να αναγράφεται, στο τέλος του ονόματος, μόνο με εξασφάλιση σχετικής έγκρισης από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου,  η λέξη «Δ.Ε.Π.Ε.» ή «LLC» δύναται να αναγράφεται, στο τέλος του ονόματος, μόνο με εξασφάλιση σχετικής έγκρισης από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας» [3]

  • Παρομοίως, όνομα δέν εγκρίνεται εάν περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λέξεις «Εθνικός», «Διεθνής», «Δημοκρατία», «Ευρωπαϊκή Ένωση», «Ευρώπη», «euro», «International» εκτός από ειδικές περιπτώσεις.
  • Όνομα θεωρείται επίσης παραπλανητικό και δέν εγκρίνεται εάν υποδηλώνει μια εταιρεία με περιορισμένες πόρους διεξάγει εργασία σε μεγάλη κλίμακα ή επί ευρείας περιοχής.
  • Όνομα δέν εγκρίνεται εάν περιλαμβάνει το όνομα και/ή το επώνυμο προσώπου άλλου από τον διευθυντή, μέτοχο ή ιδιοκτήτη (εφόσον θεωρείται παραπλανητικό) εκτός αν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι για την αποδοχή τους.

 3. Να μήν είναι αόριστο και περιγραφικό.

Όνομά δέν εγκρίνεται εάν περιλαμβάνει ένα γενικό προσδιορισμό της παρεχόμενης δραστηριότητας (π.χ financial, food) ή της ποιότητας (π.χ goodenough, best κτλ) ή της τοποθεσίας (π.χ UK) εάν δέν υπάρχει διακριτικότητα στην εν λόγω ονομασία (δηλαδή δέν υπάρχουν άλλες λέξεις που δίδουν διακριτικότητα στο υπό εξέταση όνομα).

 Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται τέτοιες περιγραφικές λέξεις στο όνομα, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχουν μικρές προσθήκες (π.χ. αρχικά ή άλλη λέξη) ώστε να αποτρέπεται η πιθανότητα σύγχυσης (Entechno Development v. Republic (1986) 3 C.L.R. 2613)

4. Η χρήση του ονόματος να μήν είναι ποινικό αδίκημα και να μήν προσβάλλει.
• Ονόματα των οποίων η χρήση θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα ή είναι προσβλητικά (π.χ οίκος ανοχής, Stylish Bitch Ltd κ.α) δέν εγκρίνονται.[4]

5. Το όνομα να μήν περιλαμβάνει σύμβολα
Ονόματα που περιλαμβάνουν σύμβολα και σημεία στίξης δέν εγκρίνονται (π.χ !, @)

Σημειώνεται ότι όπως έχουμε αναφέρει πιο πάνω η αίτηση έγκρισης ονόματος υποβάλλεται στον Έφορο Εταιρειών ηλεκτρονικά (μέσω του συστήματος Αριάδνη) ή μέσω του ταμείου ή ταχυδρομικά.

Το τέλος της αίτησης είναι 10 Ευρώ αλλά σε περίπτωση που ζητείται επίσπευση υπάρχει επιπρόσθετο τέλος 20 Ευρώ (δλδ σύνολο 30 Ευρώ).

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται με κεφαλαία γράμματα το προτιθέμενο όνομα της εταιρείας, εάν ζητείται επίσπευση (κυκλώνεται ή υπογραμμίζεται η λέξη επίσπευση), ότι πρόκειται για εταιρεία (κυκλώνεται ή υπογραμμίζεται η λέξη εταιρεία), η Φύση της Εργασίας (π.χ γενικό εμπόριο, συμβουλευτικές υπηρεσίες κτλ), η ερμηνεία των λέξεων (π.χ επινοητή έννοια), τα ονόματα των διευθυντων η συνεταίρων εάν χρησιμοποιήθηκαν στο όνομα της εταιρείας και τα στοιχεία του αίτητή (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και αρ. τηλεμοιότυπου). Σημειώνεται ότι η αίτηση θα πρέπει να υπογράφεται απο τον Αιτητή.

Όπως αναφέραμε πιο πάνω, εάν το όνομα προσομοιάζει με όνομα υφιστάμενης εταιρείας/οργανισμού/εμπ.σήματος, θα πρέπει να επισυνάπτεται/εσωκλείεται στην αίτηση η σχετική επιστολή έγκρισης.

Τα πιο πάνω δέν αποτελούν νομική συμβουλή.


[1] Έντυπο για έγκριση / αλλαγή ονόματος, Βάση πληροφοριών, Έντυπα & Τέλη, Έντυπο έγκρισης ονόματος | Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (companies.gov.cy)

[2]  Η έμφαση είναι δική μου.

[3] Όνομα, Επιχειρηματικές Οντότητες, Εμπορική Επωνυμία, Κατανοώντας την Εμπορική Επωνυμία, Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις | Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (companies.gov.cy)

[4] Companies House rejects 50 potentially offensive names – BBC News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: