Η εμπορική εγγύηση δέν καταργεί την νόμιμη εγγύηση.

Για ορισμένα αγαθά, είθισται ο πωλητής λιανικής να μας παρέχει συμβατική-εμπορική εγγύηση, σε περίπτωση που τα προϊόντα αυτά είναι ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στην διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουμε ότι η συμβατική αυτή εγγύηση λειτουργεί ως επιπρόσθετη εγγύηση και  δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα σε νόμιμη εγγύηση, η οποία είναι υποχρεωτική δυνάμει νόμου (βλέπετε άρθρα 5 και 6 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44/ΕΚ, η οποία στο εφεξής θα αναφέρεται ως η «Οδηγία») και η οποία είναι διετής.

Η νόμιμη εγγύηση  παρέχεται δυνάμει της  Οδηγίας σε σχέση με ελαττώματα σε αγαθά (που είναι καινούργια και όχι μεταχειρισμένα) που υπήρχαν απο τη στιγμή της παράδοσης αυτών στον καταναλωτή, ασχέτως εάν αυτά τα ελαττώματα είχαν εκδηλωθεί κατα την στιγμή της παράδοσης ή όχι (δλδ αυτό που απαιτείται είναι το ελάττωμα να υπήρχε την στιγμή της παράδοσης και όχι κατ’ανάγκην να εκδηλώθηκε τότε).

Σημειώνεται ότι η νόμιμη εγγύηση βαραίνει τον πωλητή και όχι τον κατασκευαστή του αγαθού (βλέπετε άρθρο 5.1 της Οδηγίας).

Σύμφωνα με το άρθρο 5.3 της Οδηγίας, έλλειψη συµµόρφωσης, η οποία εκδηλώνεται εντός έξι µηνών από την παράδοση του αγαθού, τεκµαίρεται ότι υφίσταται κατά την παράδοση, εκτός εάν το τεκµήριο αυτό είναι ασυµβίβαστο µε τη φύση του αγαθού ή τη φύση της έλλειψης συµµόρφωσης.

Αν για παράδειγμα πωλητής λιανικής μου πουλάει ένα καινούργιο i-phone 12 και μου δίδει 1 χρόνο συμβατική/εμπορική εγγύηση, αυτή δέν καταργεί το δικαίωμα μου σε 2 χρόνια νόμιμης εγγύησης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.  Έτσι, εάν το κινητό αυτό παρουσιάσει προβλήματα μετά τους 12 μήνες (και πρίν τα 2 έτη)  τα οποία δέν προκάλεσα εγώ (π.χ επειδή το τηλέφωνο έπεσε απο ύψος) αλλά υφίσταντο εξ’αρχής και απλώς εκδηλώθηκαν στην συνέχεια, τότε δικαιούμαι να απαιτήσω το δικαίωμα μου σε επιδιόρθωση ή αντικατάσταση ή επιστροφή του καταβληθέντος τιµήµατος του αγαθού/προϊόντος απο τον πωλητή.

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, εάν σε σχέση με το παράδειγμα που έδωσα πιο πάνω, το αγαθό αγοράστηκε απο άλλη Ευρωπαική χώρα απο εμένα, πολίτη της Κ.Δ, τότε μπορώ να απαιτήσω το δικαίωμα μου σε νόμιμη εγγύηση.

Για να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν παραπλανούνται, οι εµπορικές εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν ορισµένες πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένου ότι η εµπορική εγγύηση δεν θίγει τα νόµιµα δικαιώµατα του καταναλωτή (βλέπετε άρθρο 6 της Οδηγίας).

Τα πιο πάνω δέν αποτελούν νομική συμβουλή και η καθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται με βάση τα δικά της μοναδικά γεγονότα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: