Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων.

Η εργοδότηση υπηκόων τρίτων χωρών στην Κύπρο είναι μία χρονοβόρα διαδικασία, εφόσον θα πρέπει ο προτιθέμενος εργοδότης να αποδείξει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ικανοποίησης των συγκεκριμένων αναγκών του με εργατικό δυναμικό που είναι κύπριοι πολίτες ή πολίτες κάποιου άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. (βλέπετε σχετική Αποφ.65.886 ημερ. 25/7/07 του Υπουργικού Συμβουλίου: Στρατηγική για την Απασχόληση Ξένου Εργατικού Δυναμικού.pdf (mlsi.gov.cy)).

Η διαδικασία εργοδότησης υπηκόων τρίτων χωρών από κυπριακές εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ως εταιρείες ξένων συμφερόντων (Foreign Interest Companies) είναι πολύ πιο απλή και γρήγορη απο την πιο πάνω διαδικασία.

Κυπριακή εταιρεία η οποία επιθυμεί να εργοδοτεί προσωπικό από μη ευρωπαϊκές χώρες (υπηκόους τρίτων χωρών), σε θέσεις όπως διευθυντικά στελέχη, μεσοδιευθυντικό προσωπικό, άλλες θέσεις γραφείου (υποστηρικτικό προσωπικό) καθώς και υπαλλήλους με συγκεκριμένες εξειδικευμένες δεξιότητες ή/και σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα επαγγέλματα (για τα οποία υπάρχει έλλειψη σε εθνικό επίπεδο [1], δηλαδή δέν υπάρχουν πολλοί κύπριοι που να ασχολούνται με τα συγκεκριμένα θέματα ή/και που να έχουν τις συγκεκριμένες/ειδικές αυτές δεξιότητες) δύναται να αιτηθεί στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (στη Λευκωσία) για να εγγραφεί ως εταιρεία ξένων συμφερόντων (στο εφεξής «FIC»), νοουμένου ότι ικανοποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν η αίτηση της εταιρείας εγκριθεί και η εταιρεία εγγραφεί ως FIC, υπάρχουν περιορισμοί  ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων μή ευρωπαϊκών χωρών (σύνολο και άνα κατηγορία) αλλά και ως προς τις προϋποθέσεις ελάχιστου  μισθού που θα πρέπει να λαμβάνουν (ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν).  

Η εταιρεία αφού εγγραφεί θα λάβει αριθμό εγγραφής (BSC) στο Μητρώο Εταιρειών ξένων συμφερόντων.

Εταιρεία- Προϋποθέσεις

1. Η Αιτήτρια Εταιρεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία.

2. Α. Toυλάχιστον 50% (πλειοψηφία) των τελικών ωφέλιμων δικαιούχων (UBO’s) της Αιτήτριας εταιρείας πρέπει να είναι από μη ευρωπαϊκές χώρες/υπήκοοι τρίτων χωρών ή νοουμένου ότι ικανοποιείται  το κριτήριο με αριθμό (2Β), τότε τέτοια συμμετοχή στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο δύναται να είναι και ίση ή/και μικρότερη του 50%.

Σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς:

«Εξαιρούνται οι πιο κάτω περιπτώσεις: Δημόσιες εταιρείες εγγεγραμμένες σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο, Εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων (πρώην off-shore), οι οποίες λειτουργούσαν πριν από την αλλαγή του καθεστώτος των οποίων τα στοιχεία κατέχει η Κεντρική Τράπεζα, Κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες, Κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/ καινοτομίας, που θα πιστοποιούνται από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στη βάση πλαισίου και μεθοδολογίας που θα καθοριστεί, Κυπριακές φαρμακευτικές εταιρείες ή Κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας, Πρόσωπα που έχουν αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση βάσει οικονομικών κριτηρίων, νοουμένου ότι θα αποδεικνύουν ότι οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων πολιτογραφήθηκαν εξακολουθούν να ικανοποιούνται».

2Β. Εάν οι συμμετοχή των μη Ευρωπαίων μετόχων στην εταιρεία είναι ίση με 50%  (και όχι μεγαλύτερη) ή μικρότερη του 50%, τότε χρειάζεται οι μετοχές που αυτοί κρατούν (στο σύνολο) στο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (issued share capital) να έχουν αξία τουλάχιστον € 200.000. Εάν είναι πέραν του 50%, τότε δεν υφίσταται αυτή η προϋπόθεση

«Their third country shareholders should own the majority of the company’s shares. – If the percentage of foreign participation in the company’s share capital is equal to 50% of the total share capital, in order for the company to be considered as suitable, the foreign participation should represent an amount equal to or greater than the amount of € 200.000

Τονίζεται ότι εάν οι μέτοχοι είναι εταιρείες, θα πρέπει  να δηλωθεί/αποδειχθεί η αλυσίδα της ιδιοκτησίας της εταιρείας (chain of ownership) που οδηγεί στους ωφέλιμους τελικούς δικαιούχους (UBO’s)-φυσικά πρόσωπα (που πρέπει να είναι υπήκοοι τρίτων χωρών όπως αναφέρεται πιο πάνω). Αυτό γίνεται με την προσκόμιση όλων των πιστοποιητικών μετόχων και μετοχικού κεφαλαίου κάθε εταιρείας σε αυτή την αλυσίδα και με έγγραφα εμπιστεύματος (Trust Deeds) όπου αυτά υπάρχουν.

«In the case where companies are the shareholders, their final owners (natural persons who are the ultimate beneficial owners) should be declared, in order to receive the approval of the Civil Registry and Migration Department.»

3. Ξένη άμεση επένδυση στο κεφάλαιο της εταιρείας  τουλάχιστον €200.000, απο τον/τους τελικούς δικαιούχους για σκοπούς δραστηριοποίησης της επιχείρησης, με κατάθεση στον κυπριακό λογαριασμό της Εταιρείας και η επένδυση αυτή να προέρχεται από το εξωτερικο.

Σημειώνεται ότι αυτο θα γινει μόνο μια φορα, για σκοπους έγκρισης της αιτησης της εταιρειας ως FIC και οχι καθε φορα που προσλαμβανει υπαλληλο απο μη ευρωπαικη χωρα.

«A foreign direct investment of capital amounting to at least            €200.000, legally admitted to Cyprus from abroad. This should be proved by appropriate bank and other documents. This requirement only applies to companies which will employ staff from third countries for the first time»

Εάν η εταιρεία δεν έχει λογαριασμό σε κυπριακή τράπεζα, θα πρέπει να μεριμνήσει για το άνοιγμα του.

4.  Η εταιρεία θα πρέπει να έχει ανεξάρτητα γραφεία στην Κύπρο, τα οποία είναι πραγματικά γραφεία και όχι απλώς μια εικονική ένδειξη εγγεγραμμένου γραφείου στον Έφορο Εταιρειών-

«To operate in independent offices in Cyprus, housed in suitable premises, separate from any private housing or other office, except in the case of business co-habitation

Αίτηση Εταιρείας- Συνοδευτικά Έγγραφα

 1. Τα πιο κάτω πιστοποιητικά του Εφόρου Εταιρειών, σε σχέση με την αιτήτρια εταιρεία:

Α. Πιστοποιητικό σύστασης

Β. Πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου

Γ. Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα

Δ. Πιστοποιητικό Μετόχων (όπου οι μέτοχοι είναι εταιρείες, θα πρέπει να προσκομιστούν πιστοποιητικά μετόχων και αυτών καθώς και έγγραφα εμπιστεύματος όπου ισχύει).

2. Ένορκες Δηλώσεις διευθυντών της εταιρείας με την οποία επιβεβαιώνουν ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών/τελικών δικαιούχων της εταιρείας είναι απο μή ευρωπαϊκές χώρες.

3. Έγκυρα Διαβατήρια των Τελικών δικαιούχων της εταιρείας (UBO’s)

4. Πρωτότυπο Ιδρυτικό& Καταστατικό Έγγραφο της εταιρείας,

5. Περιγραφή των κύριων δραστηριωτήτων της εταιρείας

6. Κατάθεση του ποσού των ΕΥΡΩ 200.000 στους κυπριακούς λογαριασμούς της εταιρείας απο το εξωτερικό απο τον/τους τελικούς δικαιούχους-υπήκοους τρίτων χωρών, με υποστηρικτικό έγγραφο SWIFT (που αποδυκνύει κατάθεση απο το εξωτερικό). Εάν η επένδυση δέν έγινε άμεσα απο τον τελικό δικαιούχο, η σχέση του επενδυτή και του τελικού δικαιούχου θα πρέπει να αποδυκνύεται με έγγραφα (π.χ εταιρεία στην οποία ο μέτοχος είναι αποκλειστικός ιδιοκτήτης).

7. Αναλυτική κατάσταση των ξένων εργαζομένων (το έντυπο βρίσκεται στην σελίδα του Τμήματος Αρχείου Πλυθησμού και Μετανάστευσης, βλέπετε ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ – BCS – ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (moi.gov.cy)),

9. Τίτλος ιδιοκτησίας ή/και ενοικιαστήριο έγγραφο ή/και αγοραπωλητήριο έγγραφο (χαρτοσημανσμένο, όπου αυτό απαιτείται, βλέπετε Χαρτοσήμανση εγγράφων – Cyprus Law Notes) σε σχέση με τα γραφεία της εταιρείας,

10. Ελεγμένοι λογαριασμοί της εταιρείας (σε σχέση με εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στην Κύπρο).  

11. Πιστοποιητικό φοροαπαλλαγής (σε σχέση με εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στην Κύπρο).  

12. Πληρωμή ετήσιου τέλους της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών.

Κατηγορίες προσωπικού:
Επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, δικαιούνται να εργοδοτούν υπηκόους τρίτων χωρών στις πιο κάτω κατηγορίες θέσεων, νοουμένου ότι πρώτα εξασφαλισθούν για τα άτομα αυτά άδειες προσωρινής διαμονής και απασχόλησης (συνήθως με την εγγραφή της εταιρείας καταχωρείται αίτηση για άδεια εισόδου του 1ου  αλλοδαπού υπαλλήλου και καταχωρούνται τα έγγραφα που απαιτούνται πρίν την άφηξη του στην Κ.Δ).

Ανώτεροι Διευθυντές (Directors):

Περιλαμβάνονται υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι:

 • Εγγεγραμμένοι στο Μητρώτο του Εφόρου Εταιρειών ως Σύμβουλοι Διευθυντές (Directors) ή Συνέταιροι (Partners),
 • Γενικοί Διευθυντές (General Managers) των παραρτημάτων και θυγατρικών εταιρειών αλλοδαπών εταιρειών,
 • Διευθυντές Τμημάτων (Departmental Managers).

Τονίζεται ότι, ώς έχει σήμερα, οι ελάχιστες αποδεκτές μηνιαίες απολαβές για νεοδιοριζόμενους Ανώτερους Διευθυντές είναι €4000 και άνω.

Μεσοδιευθυντικά, ανώτερα στελέχη καθώς και άλλο απαραίτητο προσωπικό (key personnel):

Περιλαμβάνονται υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι:

 • Ανώτερο / Μεσοδιευθυντικό προσωπικό,
 • Άλλο διοικητικό, γραμματειακό ή τεχνικό προσωπικό

Τονίζεται ότι ελάχιστες αποδεκτές μηνιαίες απολαβές για την κατηγορία αυτή ορίζονται είναι €2000 μηνιαίως, ώς έχουν οι Κανονισμοί με τις τελευταίες τροποποιήσεις.

Υποστηρικτικό Προσωπικό
Περιλαμβάνονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν εντάσσονται στις πιο πάνω κατηγορίες. Οι επιχειρήσεις αναμένεται όπως στελεχώνουν τις θέσεις της κατηγορίας αυτής με Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες. Θα πρέπει να μήν υπάρχουν διαθέσιμοι και κατάλληλοι Κύπριοι ή Ευρωπαίοι πολίτες με τα απαραίτητα προσόντα.

Εξειδικευμένο Προσωπικό

Με τιε τελευταίες τροποποιήσεις των κανονισμών, έχει προστεθεί πλέον και κατηγορία του εξειδικευμένου προσωπικού (βλέπετε ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ – Τομέας Μετανάστευσης (moi.gov.cy)). Οι ελάχιστες αποδεκτές μηνιαίες απολαβές για την κατηγορία αυτή είναι €2.000 και άνω. 

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός αλλοδαπών ανά κατηγορία

Ανώτεροι Διευθυντές: Πέντε (5) άτομα, εκτός εάν το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης πεισθεί ότι δικαιολογείται η εργοδότηση μεγαλύτερου αριθμού, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε επιχείρησης.

Μεσοδιευθυντικά, ανώτερα στελέχη καθώς και άλλο απαραίτητο προσωπικό (key personnel): Δέκα (10) άτομα εκτός και αν το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης πεισθεί ότι δικαιολογείται η εργοδότηση μεγαλύτερου αριθμού ατόμων, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε επιχείρησης.

Υποστηρικτικό προσωπικό: Επιτρέπεται η απασχόληση αλλοδαπών χωρίς περιορισμό στον αριθμό τους, νοουμένου ότι υπάρχουν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Τμήμα Εργασίας. Δεν απαιτείται έγκριση του Τμήματος Εργασίας για υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Σε σχέση με το εξειδικευμένο προσωπικό, ο μέγιστος αριθμός εξαρτάται απο τον ετήσιο κύκλο εργασιών της εταιρείας (annual turnover) (βλέπετε ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ – Τομέας Μετανάστευσης (moi.gov.cy))

Για την υπέρβαση του ορίου του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού θα πρέπει να υποβάλλονται αιτήματα στο Τμήμα, στα οποία θα πρέπει να είναι δεόντως είναι αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη η ανάγκη για εργοδότηση υπηκόων τρίτων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη την προσφερόμενη μισθοδοσία όπως επίσης τον κύκλο δραστηριοτήτων της εταιρείας, την αναλογία αλλοδαπών προς Κύπριους και πολίτες της Ε.Ε., και το χρόνο λειτουργίας της εταιρείας.

Η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Τμήμα για την έκδοση άδειας εισόδου του αλλοδαπού, πρίν την άφιξη του στην Κ.Δ, όπως αναφέραμε και πιο πάνω.

Κάποια απο τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομιστούν για να εκδοθεί  η άδεια εισόδου είναι τα εξής:

 1. Αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος που να καλύπτει τουλάχιστον δύο (2) έτη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 2. Αναλυτική Κατάσταση Προσωπικού Εταιρείας (βλέπετε πιο πάνω),
 3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων αντιγράφων ακαδημαϊκών προσόντων),
 4. Πρωτότυπη εγγυητική επιστολή τραπεζικού ή συνεργατικού ιδρύματος, δεκαετούς διάρκειας, για κάλυψη πιθανών εξόδων επαναπατρισμού,
 5. Πρωτότυπο συμβόλαιο απασχόλησης δεόντως υπογραμμένο καθώς και δύο (2) αντίγραφα, δεόντως χαρτοσημασμένα
 6. Τίτλος ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο έγγραφο οικίας / διαμερίσματος  πιστοποιημένο από οικείο κοινοτάρχη
 7. Πρωτότυπα αποτελέσματα ιατρικών αναλύσεων αίματος που να αποδεικνύουν ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από ηπατίτιδα Β, και Γ, HIV, σύφιλη, καθώς και ακτινογραφία θώρακος για φυματίωση απο την χώρα προέλευσης/διαμονής.
 8. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από τη χώρα προέλευσης (αν ο αιτητής διαμένει σε χώρα άλλη από τη χώρα προέλευσης, το πιστοποιητικό να προέρχεται από τη χώρα  διαμονής)

Ο αλλοδαπός οφείλει μετά την άφιξη του στην Κύπρο, να προβεί σε νέες εξετάσεις αίματος στην Κύπρο (ώς oι πιο πάνω) και να προσκομίσει, μεταξύ άλλων, πρωτότυπα αποτελέσματα ιατρικών αναλύσεων αίματος που να αποδεικνύουν ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από ηπατίτιδα Β, και Γ, HIV, σύφιλη, καθώς και ακτινογραφία θώρακος για φυματίωση από Κρατικό Νοσηλευτήριο της Δημοκρατίας ή σφραγισμένες από Κυβερνητικό Ιατρό της Δημοκρατίας.

Ο αλλοδαπός αφού λάβει άδεια εισόδου-entry permit  (δεδομένου ότι το Τμήμα ικανοποιηθεί ότι πληρεί τις προϋποθέσεις κατα την εξέταση των εγγράφων του), θα πρέπει να εμφανιστεί στο Τμήμα εντός 7 ημερών (δεδομένης της κατάστασης, μετά την λήξη της καραντίνας, εάν ισχύει), για να εγγραφεί και να ληφθούν τα βιομετρικά του στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) καθώς και η υπογραφή του.

Επιπλέον, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει, απαραίτητα, εντός του πιο πάνω διαστήματος να αποταθεί στο Τμήμα για εξασφάλιση της απαραίτητης άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησης στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο, όπως εκάστοτε τροποποιείται (μορφή κάρτας).


Αφού λάβει την κάρτα αυτή, θα δύναται να αιτηθεί για οικογενιακή επανένωση.

Τα πιο πάνω δέν αποτελούν νομική συμβουλή.


[1]  Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης:

“Βασικός πυλώνας της αναθεώρησης είναι η παραχώρηση δυνατότητας απασχόλησης μεγαλύτερου αριθμού αλλοδαπών από τρίτες χώρες σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ή/και με δεξιότητες και για τα οποία έχει παρατηρηθεί σημαντική έλλειψη προσφοράς σε εθνικό επίπεδο, χωρίς τον προηγούμενο έλεγχο της αγοράς εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη τον ετήσιο κύκλο εργασιών του εργοδότη”  (βλέπετε ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ – Τομέας Μετανάστευσης (moi.gov.cy))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: