Διεξαγωγή εράνων.

Η διεξαγωγή εράνων στην Κύπρο διέπεται από τον περί Διενέργειας Εράνων Νόμο (στο εφεξής ο «Νόμος»).

Έρανος δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα δίχως άδεια  από την αρμόδια αρχή αδειών (η «Αρμόδια Αρχή») και η διεξαγωγή εράνου χωρίς άδεια είναι παράπτωμα που τιμωρείται αυστηρά από τον Νόμο.

Η άδεια διεξαγωγής εράνου θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ολη την διάρκεια διεξαγωγής του εράνου (βλέπετε άρθρο 18 του Νόμου).

Σημειώνεται όμως ότι οι πιο πάνω απαγορεύσεις δέν ισχύουν στην περίπτωση είσπραξης εισφορών στον περίβολο ναού σε περίπτωση κηδείας.

Σε τέτοια περίπτωση, δεν απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από την Αρμόδια Αρχή, νοουμένου ότι οι οικείοι του αποθανόντος, εκφράσουν γραπτώς στην αρμόδια Εκκλησιαστική Επιτροπή τον αποδέκτη των εισφορών που επιθυμούν και εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής (βλέπετε άρθρο 5 του Νόμου).

Ποια είναι η αρμόδια αρχή στην οποία θα πρέπει να υποβάλω αίτηση για έκδοση άδειας διεξαγωγής εράνου;

  1. Έρανος σε παγκύπρια κλίμακα.

Σύμφωνα με το ερμηνευτικό άρθρο 2 του Νόμου, όταν ο έρανος διεξάγεται σε παγκύπρια κλίμακα (παγκύπριος έρανος),  Αρμόδια Αρχή είναι:

«η Επιτροπή που αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο, ένα εκ των Επάρχων που ορίζεται κάθε φορά από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του, τον Αρχηγό της Αστυνομίας ή εκπρόσωπό του, το Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή εκπρόσωπό του, εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, εκπρόσωπο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και εκπρόσωπο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού».

  • Έρανος σε επαρχίακό ή τοπικό επίπεδο

Όταν ο έρανος διεξάγεται σε επαρχιακό ή τοπικό επίπεδο μόνο, η  Αρμόδια Αρχή είναι η:

 « Επιτροπή που αποτελείται από τον οικείο Έπαρχο ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο, τον Αστυνομικό Διευθυντή της Επαρχίας ή εκπρόσωπό του, τον Επαρχιακό Λειτουργό του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή εκπρόσωπό του, εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, που προέρχεται από Δήμο της οικείας Επαρχίας, τον Πρόεδρο ή εκπρόσωπο της Επαρχιακής Ένωσης Κοινοτήτων της αντίστοιχης Επαρχίας, και εκπρόσωπο του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού»

Πότε πρέπει να υποβάλω την αίτηση μου στην αρμόδια αρχή για την διεξαγωγή του εράνου;

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να διοργανώσει έρανο οφείλει να υποβάλει αίτηση στην (κατά περίπτωση) αρμόδια Αρχή, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του εράνου.

Που μπορώ να βρώ την αίτηση;

Η αίτηση για την διεξαγωγή εράνου είναι καθορισμένου τύπου και καθορίζεται απο το Παράρτημα Ι του Νόμου.

Όπως είχαμε αναφέρει και πιο πάνω θα πρέπει να υποβάλλεται στην κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή (ανάλογα αν είναι τοπικός ή παγκύπριος έρανος) .

Την αίτηση μπορείτε να εντοπίσετε στην σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο και είναι η αρχή  που είναι αρμόδια  για την εφαρμογή του Νόμου ( βλέπετε Εράνοι – Υπουργείο Εσωτερικών (moi.gov.cy)).

Ο διοργανωτής του εράνου δύναται να είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο και ανάλογα την περίπτωση υπάρχει διαφορετικό έντυπο αίτησης.

Με ποια κριτήρια αποφασίζει η αρμόδια αρχή εάν θα εκδόσει άδεια;

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου, η αρμόδια αρχή αδειών δύναται να εκδώσει άδεια για έρανο για τους ακόλουθους σκοπούς:


Α. Ανέγερση μνημείου,


Β. Παροχή βοήθειας σε άτομα εντός της Κύπρου ή στο εξωτερικό


i. Εάν έχουν υποστεί ζημιά λόγω φυσικής (π.χ σεισμός) ή ανθρωπογενής καταστροφής (π.χ πυρκαγιά),


ii. Για σκοπούς αποκατάστασης της υγείας ατόμων που πάσχουν απο ανίατες ή δυσίατες ασθένειες ή οι οποίοι έχουν υποστεί βαρείες σωματικές κακώσεις ή αναπηρία και οι οποίοι αδυνατούν οικονομικά να καλύψουν τα έξοδα,


iii. Για σκοπούς βοήθειας άπορων οικογενειών ή ατόμων ή ανηλίκων,


iv. Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όπου υπάρχει κοινωνική ανάγκη.

Σε περίπτωση που εκδοθεί άδεια, δύναται να περιλαμβάνει όρους;

Σύμφωνα με το άρθρο 11.2 του Νόμου:

«Η άδεια διενέργειας εράνου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να περιλαμβάνει τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, ως η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο να επιβάλει, ανάλογα με την περίπτωση».

Σε περίπτωση που εκδοθεί η άδεια, πως θα πρέπει να διενεργείται ο έρανος για να υπάρχει συμμόρφωση με τον Νόμο;

To άρθρο 14 του Νόμου καθορίζει τις υποχρεώσεις των διοργανωτών εράνου.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο διοργανωτής θα πρέπει να υποβάλλει λογαριασμό εσόδων και εξόδων στην Αρμόδια Αρχή, εντός 30 ημερών απο την ημερομηνία λήξης του εράνου και ο λογαριασμός αυτός θα δημοσιεύεται σε 2 ημερήσιες εφημερίδες.

Θα πρέπει να εκδίδει αποδείξεις εισπράξεων και θα πρέπει να φυλάει τα αποδεικτικά των αποδείξεων, σε περίπτωση που του ζητηθούν απο την Αρμόδια Αρχή.

Σε περίπτωση που γίνουν καταθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να προσκομιστούν οι σχετικές τραπεζικές καταστάσεις.

Η κατάθεση ρευστού χρηματικού ποσού πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός μίας εβδομάδας από την ώρα της συλλογής του.

Εάν απο την αξιολόγηση της Αρμόδιας Αρχής διαφανεί ότι τα έσοδα από τον έρανο υπερβαίνουν τις ανάγκες για τις οποίες διεξήχθη ο έρανος, ο Υπουργός έχει εξουσία όπως ζητήσει από το διοργανωτή την επιστροφή του ποσού της υπέρβασης, το οποίο θα κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Σε περίπτωση που η άδεια διεξαγωγής είναι για έρανο με άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, ο διοργανωτής του εράνου μόλις εξασφαλίσει άδεια εράνου θα πρέπει να προσέλθει σε τραπεζικό ίδρυμα της Κύπρου και να ανοίξει καινούργιο τραπεζικό λογαριασμό (ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος απο προσωπικούς λογαριασμούς) για τον έρανο, προσκομίζοντας την άδεια εράνου.

Τα πιο πάνω δέν αποτελούν νομική συμβουλή.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: