Ηθελημένη ανάληψη κινδύνου.

Το δόγμα (doctrine) Volenti non fit injuria (ηθελημένη ανάληψη κινδύνου), χρησιμοποιείται απο Εναγόμενους σε αγωγές για το αστικό αδίκημα της αμέλειας (negligence), ως υπεράσπιση. Αυτή η υπεράσπιση, εάν πετύχει, απαλλάσσει τον εναγόμενο εξ ολοκλήρου από οποιαδήποτε ευθύνη εναντίον του Ενάγοντα. Το δόγμα Volenti non fit injuria δέν πρέπει να συγχέεται με την συντρέχουσα αμέλεια (contributoryContinue reading “Ηθελημένη ανάληψη κινδύνου.”

Αθλητικές Χορηγίες.

Οι χορηγίες (sponsorships) αποτελούν πλέον ένα σημαντικό κομμάτι στον τομέα του αθλητισμού, με την σχετική αγορά συνεχώς να βελτιώνεται και να αναπτύσσεται, εφόσον οι χορηγίες έχουν οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις-χορηγούς (sponsors) όσο και για τους χορηγούμενους (right holders, π.χ αθλητές, διοργανωτές αθλητικών γεγονότων και σωματεία). Οι χορηγοί (sponsors) προσφέρουν οικονομικά οφέλη ή οφέλη σεContinue reading “Αθλητικές Χορηγίες.”

Εργατικά Ατυχήματα και Ευθύνη Εργοδότη.

Δυστυχώς, σε διάφορους τομείς εργασίας, όπως στον κατασκευαστικό τομέα (π.χ εργοτάξια και οικοδομές υπό ανέγερση) και στον τομέα της βιομηχανίας (αποθήκες ή σε εργοστάσια) συμβαίνουν εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, κάτι που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως στην μη ορθή συντήρηση μηχανημάτων, στην μη επαρκή εκπαίδευση των υπαλλήλων, στην έλλειψη επιτήρησης των υπαλλήλων κατά την διάρκεια της εργασίας, στην χρήση επικίνδυνων ουσιών κ.α. ΟContinue reading “Εργατικά Ατυχήματα και Ευθύνη Εργοδότη.”

Η εμπορική εγγύηση δέν καταργεί την νόμιμη εγγύηση.

Για ορισμένα αγαθά, είθισται ο πωλητής λιανικής να μας παρέχει συμβατική-εμπορική εγγύηση, σε περίπτωση που τα προϊόντα αυτά είναι ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στην διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουμε ότι η συμβατική αυτή εγγύηση λειτουργεί ως επιπρόσθετη εγγύηση και  δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα σε νόμιμη εγγύηση, η οποία είναι υποχρεωτική δυνάμει νόμου (βλέπετε άρθρα 5Continue reading “Η εμπορική εγγύηση δέν καταργεί την νόμιμη εγγύηση.”

Δικαιώματα πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) προστατεύουν τον τρόπο έκφρασης ιδεών και αφορούν πρωτότυπα (original)  προϊόντα δημιουργικής εργασίας (creative work) [1]όπως βιβλία, παραμύθια, στίχους, μουσική, ταινίες, θεατρικά έργα, ποιητικές συλλογές, πίνακες, φωτογραφίες, γλυπτά, αρχιτεκτονικά έργα και κτίρια, κοσμήματα, κατασκευές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, ερμηνείες τραγουδιών (στο εφεξής όλες οι μορφές θα αναφέρονται συλλογικά ως τα «Έργα»)Continue reading “Δικαιώματα πνευματικής Ιδιοκτησίας.”

Το αδίκημα του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Πολλές φορές πρόσωπα (νομικά η φυσικά) προβαίνουν σε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που εκλαμβάνονται ή δύναται να εκληφθούν από το καταναλωτικό κοινό λόγω των χαρακτηριστικών τους (π.χ του σχήματος της συσκευασίας, trade dress) ή/και της επωνυμίας τους (π.χ χρήση ονόματος που προσομοιάζει υπέρμετρα με όνομα υφιστάμενου προϊόντος) ή/και της επιγραφής ή/και του σήματος τους (π.χ σχέδιοContinue reading “Το αδίκημα του αθέμιτου ανταγωνισμού.”

Θέσμιοι Ενοικιαστές και Εξώσεις λόγω μη πληρωμής του οφειλόμενου ενοικίου.

Η διαδικασία έξωσης ενός ενοικιαστή και ανάκτησης κατοχής του ακινήτου απο τον ιδιοκτήτη λόγω μή πληρωμής του οφειλόμενου ενοικίου,  δέν είναι πάντοτε απλή και αυτόματη αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθείται μία συγκεκριμένη και αυστηρή διαδικασία. Συγκεκριμένα, εάν το ακίνητο το οποίο ενοικιάζεται  υπάγεται στο ενοικιοστάσιο, σύμφωνα με τον Περι Ενοικιοστασίου Νόμο 23/83,Continue reading “Θέσμιοι Ενοικιαστές και Εξώσεις λόγω μη πληρωμής του οφειλόμενου ενοικίου.”

Όνομα Εταιρείας.

Για να δύναται να εγγραφεί μια εταιρεία, θα πρέπει να έχει προηγουμένως εγκριθεί το όνομα με το οποίο πρoτίθεται να εγγραφεί απο τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη (στο εφεξής ο «Έφορος») μετά από  την καταχώρηση σχετικής αίτησης (ηλεκτρονικά, στο ταμείο ή μέσω ταχυδρομείου). [1] Για να εγκριθεί το προτεινόμενο όνομα από τον Έφορο θα πρέπει να ικανοποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις, σύμφωναContinue reading “Όνομα Εταιρείας.”

Πλεονασμός.

Εργοδοτούμενος ο οποίος απασχολήθηκε συνεχώς[1] για 104 εβδομάδες (περίπου 2 έτη) και η απασχόληση του τερματίσθηκε λόγο πλεονασμού (βλέπετε πιο κάτω) δικαιούται σε αποζημίωση απο το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, νοουμένου ότι δέν έχει συμπληρώσει την συντάξιμη ηλικία (βλέπετε άρθρο 16 του Περι Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμου) και νοουμένου ότι δέν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του ΠεριContinue reading “Πλεονασμός.”

Κοινοποίηση στοιχείων προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού για σκοπούς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ( « ΓΚΠΔ » ) κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο η ταυτοποιήσιμο πρόσωπο (το «Υποκείμενο Δεδομένων») αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. [1] Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ενός φυσικού προσώπου ( π.χ IBAN και αρ.λογαριασμού) αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον δύνανται σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του κατόχουContinue reading “Κοινοποίηση στοιχείων προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού για σκοπούς ανθρωπιστικής βοήθειας.”