Αύξηση κεφαλαίου ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και παραχώρηση μετοχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Περι Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (ο «Νόμος»): «60.-(1) Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που έχει μετοχικό κεφάλαιο, αν εξουσιοδοτείται από το καταστατικό της, με τον τρόπο αυτό δύναται να αλλάξει τους όρους του ιδρυτικού εγγράφου της όπως ακολούθως, δηλαδή, δύναται να- (α) αυξήσειContinue reading “Αύξηση κεφαλαίου ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και παραχώρηση μετοχών.”

Διαδικτυακός εκφοβισμός.

Ο εκφοβισμός όπως όλοι γνωρίζουμε δύναται να λάβει ποικίλες μορφές (π.χ λεκτική και σωματική βία, σκόπιμη απομόνωση ατόμου, συνεχής κοροϊδία, ταπεινωτικά σχόλια, ενοχλητικά και εκφοβιστικά μηνύματα, ταπεινωτικά καθήκοντα, διάδοση κακοήθων φημών, διάδοση ψευδών στοιχείων ή/και ντροπιαστικών πληροφοριών) ενώ δύναται να λάβει χώρα σε διάφορους χώρους (π.χ στο σχολείο, στον στρατό, στην εργασία-βλέπετε άρθρο Εκφοβισμός στην Εργασία. –Continue reading “Διαδικτυακός εκφοβισμός.”

Προσφορά ή Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση;

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι για να υπάρχει μια δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση), απο την οποία γεννούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις, δέν είναι αρκετή η απλή κατάρτιση  ενός εγγράφου που υπογράφεται απο δύο ή περισσότερα πρόσωπα αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να συνυπάρχουν όλα τα συστατικά στοιχεία που απαιτεί ο νόμος. Τα συστατικά στοιχεία μίας σύμβασης σύμφωνα μεContinue reading “Προσφορά ή Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση;”

Παράγωγη Αγωγή.

Η παράγωγη αγωγή (derivative action) είναι η αγωγή η οποία καταχωρείται απο μέτοχο ή μετόχους μειοψηφίας της εταιρείας εκ μέρους της εταιρείας, όταν το αγώγιμο δικαίωμα ανήκει στην εταιρεία (και όχι στον μέτοχο/στους μετόχους προσωπικά) και με την οποία αιτείται/ουνται αποζημίωση υπέρ της εταιρείας. Η παράγωγη αγωγή αποτελεί μία από τις εξαιρέσεις στον κανόνα σύμφωναContinue reading “Παράγωγη Αγωγή.”

Το αστικό αδίκημα της κακόβουλης δίωξης

Εάν ένα πρόσωπο κακόβουλα και χωρίς εύλογη αιτία διεξάγει ποινική, πτωχευτική ή για διάλυση εταιρείας διαδικασία στο Δικαστήριο η οποία δέν επιτυγχάνει, τότε το πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται η διαδικασία αυτή (νομικό η φυσικό) δύναται να καταχωρήσει αγωγή εναντίον του πρώτου για κακόβουλη δίωξη, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Περι Αστικών Αδικημάτων Νόμου,Continue reading “Το αστικό αδίκημα της κακόβουλης δίωξης”

Ευθύνη εργοδότη για πράξεις των εργοδοτουμένων του.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν ένα πρόσωπο κατά την εκτέλεση των εργασιακών του καθηκόντων διαπράξει κάποιο αστικό αδίκημα εις βάρος μας, προκαλώντας μας ζημιά, έχουμε την δυνατότητα να ενάγουμε τον εργοδότη του, τόσο σύμφωνα με την αρχή της φαινόμενης πληρεξουσιότητας (ostensible authority, βλέπετε άρθρο Υπέρβαση εξουσιοδότησης και Φαινόμενη πληρεξουσιότητα – Cyprus Law Notes)  όσοContinue reading “Ευθύνη εργοδότη για πράξεις των εργοδοτουμένων του.”

Μέτρα καταπολέμησης της Πανδημίας και Συνταγματικά Δικαιώματα.

Ένα θέμα που έχει απασχολήσει έντονα τους πολίτες από τον Μάρτιο του περασμένου έτους, όπου και άρχισαν να επιβάλλονται διάφορα μέτρα από τις κυβερνήσεις για αντιμετώπιση και αναχαίτιση της εξάπλωσης του COVID-19,  είναι η συμβατότητα των μέτρων αυτών με τα Συνταγματικά και Ανθρώπινα μας Δικαιώματα. Είναι δεδομένο  ότι τα μέτρα αυτά έχουν περιορίσει σημαντικά την άσκηση των συνταγματικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτωνContinue reading “Μέτρα καταπολέμησης της Πανδημίας και Συνταγματικά Δικαιώματα.”

Εναγόμενοι εκτός Κύπρου-Επίδοση αγωγής στην αλλοδαπή.

Ένας δικηγόρος προτού συμβουλεύσει έναν πελάτη του να προχωρήσει με την καταχώρηση αγωγής οφείλει να εξετάσει τα προδικαστικά ζητήματα που σχετίζονται με την δυνατότητα έγερσης της αγωγής (pre action considerations). Αυτά αποτελούν την δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων (jurisdiction), το ζήτημά παραγραφής η μή του αγώγιμου δικαιώματος (limitation period), την ύπαρξη και φύση του αγώγιμου δικαιώματος (cause of action), τις θεραπείες πουContinue reading “Εναγόμενοι εκτός Κύπρου-Επίδοση αγωγής στην αλλοδαπή.”

Παύση Συμβούλων

Πώς μπορούν μέτοχοι οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι με ορισμένους διοικητικούς συμβούλους τους (οι δυσαρεστημένοι μέτοχοι) να προβούν στην απομάκρυνση των τελευταίων απο το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας; [1] Το άρθρο 178(1) του Περι Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (ο «Νόμος») δίδει την δυνατότητα σε μετόχους/μέλη να παύσουν διοικητικούς συμβούλους τους με σύνηθες ψήφισμα (δηλαδή απλή πλειοψηφία τωνContinue reading “Παύση Συμβούλων”

Διαδικασία Τριτοδιαδίκου.

Η διαδικασία τριτοδιαδίκου είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας  εναγόμενος δύναται να ζητήσει την εμπλοκή τρίτου προσώπου στην αγωγή που καταχωρήθηκε εναντίον του. Αυτό μπορεί να γίνει για παράδειγμα όταν ένα πρόσωπο (ο Ενάγοντας) κινεί αγωγή εναντίον άλλου προσώπου (του Εναγομένου) για αποζημιώσεις για την κατ’ ισχυρισμό ζημία που του προκλήθηκε ένεκα ατυχήματος που προκάλεσε ο Εναγόμενος, εάν ο Εναγόμενος θεωρεί ότι άλλο πρόσωποContinue reading “Διαδικασία Τριτοδιαδίκου.”