Επέμβαση στην Ιδιωτική ζωή Δημοσίων προσώπων απο τα ΜΜΕ

Πολλές φορές οι δημοσιογράφοι στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματος τους εισβάλλουν ή/και επεμβαίνουν στις προσωπικές ζωές προσώπων (όπως πολιτικά πρόσωπα ή άλλα γνωστά πρόσωπα).  Στο παρών άρθρο θα εξετάσουμε πότε αυτό επιτρέπεται και γιατί. Είναι γνωστό ότι ο τύπος έχει μεταξύ άλλων τον ρόλο του δημόσιου φύλακα (public watchdog) και για αυτό πρέπει ναContinue reading “Επέμβαση στην Ιδιωτική ζωή Δημοσίων προσώπων απο τα ΜΜΕ”

Ελευθερία της Έκφρασης και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Το δικαίωμα της Ελευθερίας της Έκφρασης. Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα προστατεύεται  από το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 19 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. [1] Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να εκφέρουνContinue reading “Ελευθερία της Έκφρασης και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης”

Υπέρβαση εξουσιοδότησης και Φαινόμενη πληρεξουσιότητα

Αποτελεί καθήκον ενός αντιπρόσωπου να ενεργεί μέσα στα πλαίσια της εξουσιοδότησης του. Σύμφωνα με το σύγγραμμα Bowstead & Reynolds on Agency 22η έκδοση, Κεφάλαιο 6, παράγραφος 6-001: «An obvious example is the duty not to exceed authority, where the agent is under a duty to make good to the principal loss caused by so doing.Continue reading “Υπέρβαση εξουσιοδότησης και Φαινόμενη πληρεξουσιότητα”

Πληρεξούσια έγγραφα.

Τα πληρεξούσια έγγραφα (Powers of Attorney) είναι έγγραφα με τα οποία ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) παρέχει εξουσιοδότηση σε κάπoιο άλλο τρίτο πρόσωπο (φυσικό) να ενεργήσει εκ μέρους του ή/και να τον εκπροσωπεί/αντιπροσωπεύει σε σχέση με ορισμένα ζητήματα ενώπιον αρμόδιων αρχών (π.χ Κτηματολόγιο)  ή/και νομικών προσώπων (π.χ τράπεζες). Tέτοια έγγραφα αποτελούν νομικές πράξεις (deeds) καιContinue reading “Πληρεξούσια έγγραφα.”

Επιθεώρηση και αποκάλυψη εγγράφων ως μέρος του συνταγματικού δικαιώματος στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης.

Σε μια δίκαιη κοινωνία, όλοι οι πολίτες, κατα την εκδίκαση υποθέσεων τους, θα πρέπει να έχουν δικαίωμα λήψης και προσαγωγής εγγράφων προς στοιχειοθέτηση της υπόθεσης τους. Επίσης, για να είναι μια δίκη δίκαια, το Δικαστήριο θα πρέπει να εξετάζει και να λαμβάνει υπόψιν του όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία κατα την έκδοση της απόφασηςContinue reading “Επιθεώρηση και αποκάλυψη εγγράφων ως μέρος του συνταγματικού δικαιώματος στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης.”

Εγγραφή επιβαρύνσεων που βαραίνουν κυπριακές εταιρείες.

Οι εταιρείες ώς ανεξάρτητες νομικές οντότητες, δύνανται, μεταξύ άλλων, να δανείζονται και να δανείζουν. Σε περίπτωση που δανείζονται, νοουμένου ότι το Ιδρυτικό και Καταστατικό τους έγγραφο τους το επιτρέπει, δύναται να δημιουργούν επιβάρυνση (charge) επι των στοιχείων του ενεργητικού τους ως εξασφάλιση για τα χρέη τους. Οι επιβαρύνσεις λειτουργούν ως προστασία για τους δανειστές/πιστωτές τηςContinue reading “Εγγραφή επιβαρύνσεων που βαραίνουν κυπριακές εταιρείες.”

Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με εγγύηση.

Η πιο συνηθισμένη μορφή εταιρείας στην Κύπρο είναι η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και αυτό διότι μια τέτοια εταιρεία έχει πολλά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αύξησης κεφαλαίου μέσω της έκδοσης μετοχών καθώς και την δυνατότητα πληρωμής μερισμάτων από τα κέρδη της στους μετόχους της (dividends) ενώ υπόκειται σε λιγότερο έλεγχο και λιγότερο αυστηρούς κανονισμούς απο την δημόσια εταιρεία. Πέραν απο αυτήContinue reading “Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με εγγύηση.”

Διαδικασία υιοθεσίας στην Κύπρο.

Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι δεν δύνανται ή/και δέν είναι σε θέση, παρά την θέλησή τους, να αποκτήσουν δικό τους παιδί. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν πολλά παιδιά που εγκαταλείφθηκαν ή τα οποία είναι ορφανά ή των οποίων οι γονείς δεν ήταν σε θέση να τα φροντίσουν για διάφορους λόγους. Επίσης πολλές φορές σύζυγοι επιθυμούν να αναγνωρίσουν τα παιδιά των συζύγωνContinue reading “Διαδικασία υιοθεσίας στην Κύπρο.”

Δέν εξάσκησα το δικαίωμα μου σε επικαιροποίηση των δεδομένων μου. Μπορώ να ισχυριστώ παράβαση της αρχής της ακρίβειας των δεδομένων;

Προσωπικά μας στοιχεία όπως το τηλέφωνο, η διεύθυνση και άλλα δύνανται να αλλάζουν στην πορεία της ζωής μας.  Πολλές φορές όμως ξεχνάμε να ενημερώσουμε όσους επεξεργάζονται τα προσωπικά μας δεδομένα για αυτές τις αλλαγές. Με άλλα λόγια παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679  (ο «Κανονισμός») μας δίδει δικαίωμα να ζητήσουμεContinue reading “Δέν εξάσκησα το δικαίωμα μου σε επικαιροποίηση των δεδομένων μου. Μπορώ να ισχυριστώ παράβαση της αρχής της ακρίβειας των δεδομένων;”

Δάνεια απο ιδιωτική εταιρεία στους διοικητικούς της συμβούλους.

Παρά το γεγονός ότι το άρθρο 182 του Περι Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (ο “Νόμος“) το οποίο απαγορεύει σε εταιρείες να παραχωρούν δάνεια στους διοικητικούς τους συμβούλους τους, δέν εφαρμόζεται σε ιδιωτικές εταιρείες (182.1.α), αυτό δέν σημαίνει ότι οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να παρέχουν τέτοια δάνεια χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις. Ο γενικός κανόνας είναι ότιContinue reading “Δάνεια απο ιδιωτική εταιρεία στους διοικητικούς της συμβούλους.”