Forced Heirship rules-Κύπρος

Δικαιοδοσία κυπριακού δικαστηρίου. Σε περίπτωση που άτομο το οποίο απεβίωσε είχε ώς την τελευταία του μόνιμη κατοικία/μόνιμο τόπο διαμονής (domicile) την Κυπριακή Δημοκρατία (ανεξάρτητα του κράτους όπου απεβίωσε), εφαρμόζεται  η κυπριακή νομοθεσία αναφορικά με το θέμα της διανομής της περιουσίας του.  Ταυτόχρονα, σε σχέση με απόβιώσαντες οι οποίοι δέν είχαν ως τελευταία μόνιμη χώρα διαμονήςContinue reading “Forced Heirship rules-Κύπρος”

Αυξήσεις Ενοικίων στην Κύπρο.

Όπως είναι γνωστό, είθισται στα ενοικιαστήρια έγγραφα/στις συμβάσεις ενοικίασης να υπάρχει ρήτρα η οποία προνοεί για σταδιακή αύξηση του ενοικίου. Σε σχέση με ορισμένα κτίρια (όπως επεξηγείται πιο κάτω) το θέμα της αύξησης ενοικίων διέπεται απο ειδική νομοθεσία, ήτοι τον Νόμο Περί Ενοικιοστασίου του 1983 (23/1983), ώς έχει τροποποιηθεί (στο εφεξής ο «Νόμος»). Επομένως, τοContinue reading “Αυξήσεις Ενοικίων στην Κύπρο.”

Το δικαίωμα καταναλωτή σε υπαναχώρηση.

Καταναλωτές οι οποίοι αγοράζουν εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου, ταχυδρομείου κτλ) ένα προϊόν ή/και μία υπηρεσία έχουν δικαίωμα σύμφωνα με την Ευρωπαική Οδηγία  97/7/ΕΚ (στο εφεξής η «Οδηγία») η οποία διέπει τις εξ αποστάσεως συμβάσεις[1] να ακυρώσουν αυτή την αγορά  ή/και να υπαναχωρήσουν απο την σύμβαση εντός 14 ημερών, χωρίς καμία αιτιολογία. Η έναρξη τηςContinue reading “Το δικαίωμα καταναλωτή σε υπαναχώρηση.”

Το αστικό αδίκημα της δυσφήμησης.

Σε κάθε δημοκρατική κοινωνία οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση της γνώμης τους καθώς και στην ελεύθερη μετάδοση ιδεών και πληροφοριών γραπτώς ή/και προφορικά. Το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης προστατεύεται τόσο απο το κοινοτικό δίκαιο (άρθρο 10 της  Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) όσο και απο το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας (άρθρο 19 του Συντάγματος). [1] Σημειώνεται όμως ότι το δικαίωμα της ελευθερίας τουContinue reading “Το αστικό αδίκημα της δυσφήμησης.”

Η Διοικητική Προσφυγή.

Όταν ένα διοικητικό όργανο (π.χ ένας Δήμος, η Πολεοδομία, κάποιο Υπουργείο, η Επιτροπή Δημοσίας Υπηρεσίας κτλ)[1] λαμβάνει μία απόφαση  η οποία με επηρεάζει, είναι σημαντικό να γνωρίζω ότι υπάρχει η πιθανότητα να δικαιούμαι να καταχωρήσω προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας εάν επιθυμώ να αμφισβητήσω την απόφαση αυτή. Τα Άρθρα146.2 και 146.3Continue reading “Η Διοικητική Προσφυγή.”

Το αδίκημα της βίας στην οικογένεια.

Η βία στην οικογένεια αποτελεί ένα άκρως σοβαρό αδίκημα το οποίο είναι καταδικαστέο σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία, διότι κάθε πολίτης έχει θεμελιωμένο συνταγματικό και ανθρώπινο δικαίωμα στην σωματική ακεραιότητα (άρθρο 7 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας), στην ελευθερία και ασφάλεια (άρθρο 11 του Συντάγματος), στην ελεύθερη έκφραση  (άρθρο 18 και 19 του Συντάγματος) καθώς καιContinue reading “Το αδίκημα της βίας στην οικογένεια.”

Το αδίκημα της οχληρίας.

Το Αστικό αδίκημα της ιδιωτικής οχληρίας Ένα αστικό αδίκημα που μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές και που είναι συχνά διαπραττόμενο την σημερινή εποχή είναι το αδίκημα της ιδιωτικής οχληρίας (Private Nuisance). Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, ως έχει τροποποιηθεί: « Iδιωτική oχληρία συvίσταται στo ότι πρόσωπo επιδεικvύει συμπεριφoρά ή διεξάγει τις εργασίες τoυ ή χρησιμoπoιεί ακίvητη ιδιoκτησίαContinue reading “Το αδίκημα της οχληρίας.”

Το αστικό αδίκημα της παράνομης επέμβασης σε ακίνητη ιδιοκτησία

Ένα αρκετά συχνά διαπραττόμενο αστικό αδίκημα αποτελεί η παράνομη επέμβαση σε ακίνητη ιδιοκτησία. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει για πρόσωπα που σφετερίζονται ακατοίκητα υποστατικά (π.χ squatters) τα οποία όμως έχουν νόμιμους (εγγεγραμμένους) ιδιοκτήτες ή για πρόσωπα τα οποία εισβάλλουν σε οικίες χωρίς άδεια και χωρίς νόμιμο δικαίωμα με σκοπό την διάπραξη κλοπήςContinue reading “Το αστικό αδίκημα της παράνομης επέμβασης σε ακίνητη ιδιοκτησία”

Το ανθρώπινο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη είναι ενα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο και προυπόθεση κάθε δημοκρατικής κοινωνίας. Το δικαίωμα αυτο προστατεύεται τόσο απο το άρθρο 30 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και απο το κοινοτικό δίκαιο (βλέπετε άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων). Περιληπτικά, το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει τα πιο κάτω: Δικαίωμα πρόσβασης στην δικαιοσύνη: ‘Όλοι έχουν δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου. ΔικαίωμαContinue reading “Το ανθρώπινο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.”

Τερματισμός Απασχόλησης εγκύου

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο νόμος διαφοροποιεί την κατάσταση μιας εργοδοτούμενης η οποία εγκυμονεί από άλλες εργοδοτούμενες, παρέχοντας της ειδική προστασία. Σύμφωνα με το Άρθρο 4(1) (α) του Νόμου Περί Προστασίας της Μητρότητας ως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 20(Ι)/2018 (στο εφεξής ο «Νόμος»): «4.-(1)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4Β, μισθωτή,Continue reading “Τερματισμός Απασχόλησης εγκύου”