Διεξαγωγή εράνων.

Η διεξαγωγή εράνων στην Κύπρο διέπεται από τον περί Διενέργειας Εράνων Νόμο (στο εφεξής ο «Νόμος»). Έρανος δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα δίχως άδεια  από την αρμόδια αρχή αδειών (η «Αρμόδια Αρχή») και η διεξαγωγή εράνου χωρίς άδεια είναι παράπτωμα που τιμωρείται αυστηρά από τον Νόμο. Η άδεια διεξαγωγής εράνου θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ολη την διάρκεια διεξαγωγής του εράνου (βλέπετε άρθρο 18 του Νόμου).Continue reading “Διεξαγωγή εράνων.”

Παροχή δωρεάν νομικής αρωγής στην Κύπρο.

Συμφωνα με την νομοθεσία είναι δυνατή η παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε πολίτες οι οποίοι δέν είναι σε θέση λόγω της οικονομικής τους κατάστασης να πληρώσουν δικηγόρο (βλέπετε για παράδειγμα SABRI, Νομική Αρωγή Αρ. 13/2018, 25/6/2018). Η βοήθεια αυτή μπορεί να είναι με την παροχή δωρεάν νομικής (legal advice) συμβουλής ή/και με την αντιπροσώπευσή σεContinue reading “Παροχή δωρεάν νομικής αρωγής στην Κύπρο.”

Κοινοποίηση στοιχείων προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού για σκοπούς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ( « ΓΚΠΔ » ) κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο η ταυτοποιήσιμο πρόσωπο (το «Υποκείμενο Δεδομένων») αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. [1] Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ενός φυσικού προσώπου ( π.χ IBAN και αρ.λογαριασμού) αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον δύνανται σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του κατόχουContinue reading “Κοινοποίηση στοιχείων προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού για σκοπούς ανθρωπιστικής βοήθειας.”