Παροχή δωρεάν νομικής αρωγής στην Κύπρο.

Συμφωνα με την νομοθεσία είναι δυνατή η παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε πολίτες οι οποίοι δέν είναι σε θέση λόγω της οικονομικής τους κατάστασης να πληρώσουν δικηγόρο (βλέπετε για παράδειγμα SABRI, Νομική Αρωγή Αρ. 13/2018, 25/6/2018). Η βοήθεια αυτή μπορεί να είναι με την παροχή δωρεάν νομικής (legal advice) συμβουλής ή/και με την αντιπροσώπευσή σεContinue reading “Παροχή δωρεάν νομικής αρωγής στην Κύπρο.”

Οικογενειακή Επανένωση υπηκόου τρίτης χώρας.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας: «1. Έκαστος έχει το δικαίωμα όπως …οικογενειακή αυτού ζωή τυγχάνη σεβασμού.  2. Δεν χωρεί επέμβασις κατά την άσκησιν του δικαιώματος τούτου, ειμή τοιαύτη οία θα ήτο σύμφωνος προς τον νόμον και αναγκαία μόνον προς το συμφέρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ήContinue reading “Οικογενειακή Επανένωση υπηκόου τρίτης χώρας.”

Διαδικτυακός εκφοβισμός.

Ο εκφοβισμός όπως όλοι γνωρίζουμε δύναται να λάβει ποικίλες μορφές (π.χ λεκτική και σωματική βία, σκόπιμη απομόνωση ατόμου, συνεχής κοροϊδία, ταπεινωτικά σχόλια, ενοχλητικά και εκφοβιστικά μηνύματα, ταπεινωτικά καθήκοντα, διάδοση κακοήθων φημών, διάδοση ψευδών στοιχείων ή/και ντροπιαστικών πληροφοριών) ενώ δύναται να λάβει χώρα σε διάφορους χώρους (π.χ στο σχολείο, στον στρατό, στην εργασία-βλέπετε άρθρο Εκφοβισμός στην Εργασία. –Continue reading “Διαδικτυακός εκφοβισμός.”

Μέτρα καταπολέμησης της Πανδημίας και Συνταγματικά Δικαιώματα.

Ένα θέμα που έχει απασχολήσει έντονα τους πολίτες από τον Μάρτιο του περασμένου έτους, όπου και άρχισαν να επιβάλλονται διάφορα μέτρα από τις κυβερνήσεις για αντιμετώπιση και αναχαίτιση της εξάπλωσης του COVID-19,  είναι η συμβατότητα των μέτρων αυτών με τα Συνταγματικά και Ανθρώπινα μας Δικαιώματα. Είναι δεδομένο  ότι τα μέτρα αυτά έχουν περιορίσει σημαντικά την άσκηση των συνταγματικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτωνContinue reading “Μέτρα καταπολέμησης της Πανδημίας και Συνταγματικά Δικαιώματα.”

Επέμβαση στην Ιδιωτική ζωή Δημοσίων προσώπων απο τα ΜΜΕ

Πολλές φορές οι δημοσιογράφοι στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματος τους εισβάλλουν ή/και επεμβαίνουν στις προσωπικές ζωές προσώπων (όπως πολιτικά πρόσωπα ή άλλα γνωστά πρόσωπα).  Στο παρών άρθρο θα εξετάσουμε πότε αυτό επιτρέπεται και γιατί. Είναι γνωστό ότι ο τύπος έχει μεταξύ άλλων τον ρόλο του δημόσιου φύλακα (public watchdog) και για αυτό πρέπει ναContinue reading “Επέμβαση στην Ιδιωτική ζωή Δημοσίων προσώπων απο τα ΜΜΕ”

Ελευθερία της Έκφρασης και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Το δικαίωμα της Ελευθερίας της Έκφρασης. Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα προστατεύεται  από το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 19 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. [1] Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να εκφέρουνContinue reading “Ελευθερία της Έκφρασης και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης”

Ευθύνη της Δημοκρατίας για περιπτώσεις Υπέρμετρης Χρήσης βίας από αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Δημοκρατία ευθύνεται για κάθε ζημιογόνα ή άδικη πράξη ή παράλειψη των υπαλλήλων ή των αρχών της Δημοκρατίας η οποία λαμβάνει χώρα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή κατ’ επίκληση της ασκήσεως των καθηκόντων τους. Σύμφωνα με την κυπριακή νομολογία  η Δημοκρατία ευθύνεται στη βάση του Άρθρου 172 τουContinue reading “Ευθύνη της Δημοκρατίας για περιπτώσεις Υπέρμετρης Χρήσης βίας από αστυνομικούς.”

Το ανθρώπινο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη είναι ενα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο και προυπόθεση κάθε δημοκρατικής κοινωνίας. Το δικαίωμα αυτο προστατεύεται τόσο απο το άρθρο 30 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και απο το κοινοτικό δίκαιο (βλέπετε άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων). Περιληπτικά, το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει τα πιο κάτω: Δικαίωμα πρόσβασης στην δικαιοσύνη: ‘Όλοι έχουν δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου. ΔικαίωμαContinue reading “Το ανθρώπινο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.”