Καταργείται μια πολιτική δίκη ή μια προσφυγή μετά τον θάνατο αυτού που την καταχώρησε;

Πολιτικές Αγωγές. Πολιτικές αγωγές όπου η διαφορά είναι προσωποπαγής (of private character), π.χ δυσφήμηση ή απάτη, τερματίζονται με τον θάνατο του Ενάγοντα (actio personalis moritur cum persona), ενώ αυτές που αφορούν την περιουσία του (την κληρονομιά του) δέν ακυρώνονται (Twycross v. Grant  4 C. P. D. 40). Στην υπόθεση  Hatchard v Mege and Others (1887)Continue reading “Καταργείται μια πολιτική δίκη ή μια προσφυγή μετά τον θάνατο αυτού που την καταχώρησε;”

Ηθελημένη ανάληψη κινδύνου.

Το δόγμα (doctrine) Volenti non fit injuria (ηθελημένη ανάληψη κινδύνου), χρησιμοποιείται απο Εναγόμενους σε αγωγές για το αστικό αδίκημα της αμέλειας (negligence), ως υπεράσπιση. Αυτή η υπεράσπιση, εάν πετύχει, απαλλάσσει τον εναγόμενο εξ ολοκλήρου από οποιαδήποτε ευθύνη εναντίον του Ενάγοντα. Το δόγμα Volenti non fit injuria δέν πρέπει να συγχέεται με την συντρέχουσα αμέλεια (contributoryContinue reading “Ηθελημένη ανάληψη κινδύνου.”

Το αδίκημα του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Πολλές φορές πρόσωπα (νομικά η φυσικά) προβαίνουν σε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που εκλαμβάνονται ή δύναται να εκληφθούν από το καταναλωτικό κοινό λόγω των χαρακτηριστικών τους (π.χ του σχήματος της συσκευασίας, trade dress) ή/και της επωνυμίας τους (π.χ χρήση ονόματος που προσομοιάζει υπέρμετρα με όνομα υφιστάμενου προϊόντος) ή/και της επιγραφής ή/και του σήματος τους (π.χ σχέδιοContinue reading “Το αδίκημα του αθέμιτου ανταγωνισμού.”

Το αστικό αδίκημα της κακόβουλης δίωξης

Εάν ένα πρόσωπο κακόβουλα και χωρίς εύλογη αιτία διεξάγει ποινική, πτωχευτική ή για διάλυση εταιρείας διαδικασία στο Δικαστήριο η οποία δέν επιτυγχάνει, τότε το πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται η διαδικασία αυτή (νομικό η φυσικό) δύναται να καταχωρήσει αγωγή εναντίον του πρώτου για κακόβουλη δίωξη, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Περι Αστικών Αδικημάτων Νόμου,Continue reading “Το αστικό αδίκημα της κακόβουλης δίωξης”

Ευθύνη εργοδότη για πράξεις των εργοδοτουμένων του.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν ένα πρόσωπο κατά την εκτέλεση των εργασιακών του καθηκόντων διαπράξει κάποιο αστικό αδίκημα εις βάρος μας, προκαλώντας μας ζημιά, έχουμε την δυνατότητα να ενάγουμε τον εργοδότη του, τόσο σύμφωνα με την αρχή της φαινόμενης πληρεξουσιότητας (ostensible authority, βλέπετε άρθρο Υπέρβαση εξουσιοδότησης και Φαινόμενη πληρεξουσιότητα – Cyprus Law Notes)  όσοContinue reading “Ευθύνη εργοδότη για πράξεις των εργοδοτουμένων του.”

Παραγραφή Αστικού Αδικήματος

Όταν παραγραφεί ενα αδίκημα, αυτό σημαίνει ότι δέν μπορεί πλέον να καταχωρηθεί αγωγή εναντίον του προσώπου που το διέπραξε. Οι κανόνες παραγραφής ιδιαίτερα όσον αφορά τα αστικά αδικήματα δέν είναι ξεκάθαροι. Παραθέτω πιο κάτω ανάλυση. Αστικά αδικήματα που διαπράχθησαν πρίν την 1/7/12. Σύμφωνα με τηνσημείωση 28 του Ν.66(Ι)/2012 ο νόμος Ν.66(I)/2012 θα ισχύει απο τηνContinue reading “Παραγραφή Αστικού Αδικήματος”

Το αστικό αδίκημα της δυσφήμησης.

Σε κάθε δημοκρατική κοινωνία οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση της γνώμης τους καθώς και στην ελεύθερη μετάδοση ιδεών και πληροφοριών γραπτώς ή/και προφορικά. Το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης προστατεύεται τόσο απο το κοινοτικό δίκαιο (άρθρο 10 της  Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) όσο και απο το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας (άρθρο 19 του Συντάγματος). [1] Σημειώνεται όμως ότι το δικαίωμα της ελευθερίας τουContinue reading “Το αστικό αδίκημα της δυσφήμησης.”

Το αδίκημα της οχληρίας.

Το Αστικό αδίκημα της ιδιωτικής οχληρίας Ένα αστικό αδίκημα που μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές και που είναι συχνά διαπραττόμενο την σημερινή εποχή είναι το αδίκημα της ιδιωτικής οχληρίας (Private Nuisance). Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, ως έχει τροποποιηθεί: « Iδιωτική oχληρία συvίσταται στo ότι πρόσωπo επιδεικvύει συμπεριφoρά ή διεξάγει τις εργασίες τoυ ή χρησιμoπoιεί ακίvητη ιδιoκτησίαContinue reading “Το αδίκημα της οχληρίας.”

Το αστικό αδίκημα της παράνομης επέμβασης σε ακίνητη ιδιοκτησία

Ένα αρκετά συχνά διαπραττόμενο αστικό αδίκημα αποτελεί η παράνομη επέμβαση σε ακίνητη ιδιοκτησία. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει για πρόσωπα που σφετερίζονται ακατοίκητα υποστατικά (π.χ squatters) τα οποία όμως έχουν νόμιμους (εγγεγραμμένους) ιδιοκτήτες ή για πρόσωπα τα οποία εισβάλλουν σε οικίες χωρίς άδεια και χωρίς νόμιμο δικαίωμα με σκοπό την διάπραξη κλοπήςContinue reading “Το αστικό αδίκημα της παράνομης επέμβασης σε ακίνητη ιδιοκτησία”