Παροχή δωρεάν νομικής αρωγής στην Κύπρο.

Συμφωνα με την νομοθεσία είναι δυνατή η παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε πολίτες οι οποίοι δέν είναι σε θέση λόγω της οικονομικής τους κατάστασης να πληρώσουν δικηγόρο (βλέπετε για παράδειγμα SABRI, Νομική Αρωγή Αρ. 13/2018, 25/6/2018). Η βοήθεια αυτή μπορεί να είναι με την παροχή δωρεάν νομικής (legal advice) συμβουλής ή/και με την αντιπροσώπευσή σεContinue reading “Παροχή δωρεάν νομικής αρωγής στην Κύπρο.”

Πληρεξούσια έγγραφα.

Τα πληρεξούσια έγγραφα (Powers of Attorney) είναι έγγραφα με τα οποία ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) παρέχει εξουσιοδότηση σε κάπoιο άλλο τρίτο πρόσωπο (φυσικό) να ενεργήσει εκ μέρους του ή/και να τον εκπροσωπεί/αντιπροσωπεύει σε σχέση με ορισμένα ζητήματα ενώπιον αρμόδιων αρχών (π.χ Κτηματολόγιο)  ή/και νομικών προσώπων (π.χ τράπεζες). Tέτοια έγγραφα αποτελούν νομικές πράξεις (deeds) καιContinue reading “Πληρεξούσια έγγραφα.”

Χαρτοσήμανση εγγράφων

Σύμφωνα με τον Περι Χαρτοσήμων Νόμο 19/1963 (στο εφεξής ο «Νόμος»), ορισμένα συμβόλαια και άλλα έγγραφα (π.χ διαθήκες, πληρεξούσια κ.α)  θα πρέπει να χαρτοσημαίνονται εάν αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Δημοκρατία (π.χ πωλητήριο έγγραφο για ακίνητο) ή σε ζητήματα που θα γίνουν ή/και θα εκτελεστούν στην Δημοκρατία (π.χ συμβάσεις εργοδότησης στην Κύπρο, διαθήκεςContinue reading “Χαρτοσήμανση εγγράφων”

Πιστοποίηση Apostille

Σε περίπτωση που χρειάζεται να αποστείλουμε δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε άλλο κράτος (αν το κράτος αυτό έχει υπογράψει την Σύμβαση περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση ‘Αλλοδαπών Δημοσίων Έγγραφων της Χάγης του 1961-βλέπετε  Hague Apostille Country List (gsccca.org)) π.χ διοτι θέλουμε να κάνουμε κάποια αίτηση σε δημόσια αρχήContinue reading “Πιστοποίηση Apostille”