Υποχρέωση της διοίκησης για έγκαιρη απάντηση σε αιτήματα των διοικούμενων

Κάθε άτομο που διαμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία (είτε αυτός είναι πολίτης της Κ.Δ είτε αλλοδαπός και είτε είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο) έχει δικαίωμα αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου Περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο (158(I)/1999), ώς έχει τροποποιηθεί και το άρθρο 29 του Συντάγματος. [1] Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την υποβολή γραπτού παραπόνου ήContinue reading “Υποχρέωση της διοίκησης για έγκαιρη απάντηση σε αιτήματα των διοικούμενων”

Καταργείται μια πολιτική δίκη ή μια προσφυγή μετά τον θάνατο αυτού που την καταχώρησε;

Πολιτικές Αγωγές. Πολιτικές αγωγές όπου η διαφορά είναι προσωποπαγής (of private character), π.χ δυσφήμηση ή απάτη, τερματίζονται με τον θάνατο του Ενάγοντα (actio personalis moritur cum persona), ενώ αυτές που αφορούν την περιουσία του (την κληρονομιά του) δέν ακυρώνονται (Twycross v. Grant  4 C. P. D. 40). Στην υπόθεση  Hatchard v Mege and Others (1887)Continue reading “Καταργείται μια πολιτική δίκη ή μια προσφυγή μετά τον θάνατο αυτού που την καταχώρησε;”

Οικογενειακή Επανένωση υπηκόου τρίτης χώρας.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας: «1. Έκαστος έχει το δικαίωμα όπως …οικογενειακή αυτού ζωή τυγχάνη σεβασμού.  2. Δεν χωρεί επέμβασις κατά την άσκησιν του δικαιώματος τούτου, ειμή τοιαύτη οία θα ήτο σύμφωνος προς τον νόμον και αναγκαία μόνον προς το συμφέρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ήContinue reading “Οικογενειακή Επανένωση υπηκόου τρίτης χώρας.”

Η Διοικητική Προσφυγή.

Όταν ένα διοικητικό όργανο (π.χ ένας Δήμος, η Πολεοδομία, κάποιο Υπουργείο, η Επιτροπή Δημοσίας Υπηρεσίας κτλ)[1] λαμβάνει μία απόφαση  η οποία με επηρεάζει, είναι σημαντικό να γνωρίζω ότι υπάρχει η πιθανότητα να δικαιούμαι να καταχωρήσω προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας εάν επιθυμώ να αμφισβητήσω την απόφαση αυτή. Τα Άρθρα146.2 και 146.3Continue reading “Η Διοικητική Προσφυγή.”