Σύσταση Ιδιωτικής Εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Περι Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113), ένα η περισσότερα πρόσωπα δύνανται εφόσον το επιθυμούν να δημιουργήσουν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό. Συγκεκριμένα το άρθρο προνοεί τα εξής: 3.-(1) Οποιαδήποτε επτά ή περισσότερα πρόσωπα ή προκειμένου για σύσταση ιδιωτικής εταιρείας ένα ή περισσότερα πρόσωπα που συνεργάζονται γιαContinue reading “Σύσταση Ιδιωτικής Εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο”

Κατάσχεση Μετοχών Ιδιωτικής Εταιρείας.

Εταιρεία δύναται, νοουμένου ότι αυτό επιτρέπεται απο τις πρόνοιες του Καταστατικού της, σε περίπτωση που εξέδωσε μετοχές οι οποίες δέν έχουν πληρωθεί πλήρως και ακόμη και μετά απο ειδοποίηση/κλήση της στον μέτοχο (notice for call) παραμένουν απλήρωτες, να τις κατασχέσει (to forfeit the shares) και έτσι ο μέτοχος να πάβει να έχει ιδιοκτησία αυτών. ΑνContinue reading “Κατάσχεση Μετοχών Ιδιωτικής Εταιρείας.”

Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων.

Η εργοδότηση υπηκόων τρίτων χωρών στην Κύπρο είναι μία χρονοβόρα διαδικασία, εφόσον θα πρέπει ο προτιθέμενος εργοδότης να αποδείξει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ικανοποίησης των συγκεκριμένων αναγκών του με εργατικό δυναμικό που είναι κύπριοι πολίτες ή πολίτες κάποιου άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. (βλέπετε σχετική Αποφ.65.886 ημερ. 25/7/07 του Υπουργικού Συμβουλίου: Στρατηγική για την Απασχόληση Ξένου Εργατικού Δυναμικού.pdf (mlsi.gov.cy)).Continue reading “Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων.”

Όνομα Εταιρείας.

Για να δύναται να εγγραφεί μια εταιρεία, θα πρέπει να έχει προηγουμένως εγκριθεί το όνομα με το οποίο πρoτίθεται να εγγραφεί απο τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη (στο εφεξής ο «Έφορος») μετά από  την καταχώρηση σχετικής αίτησης (ηλεκτρονικά, στο ταμείο ή μέσω ταχυδρομείου). [1] Για να εγκριθεί το προτεινόμενο όνομα από τον Έφορο θα πρέπει να ικανοποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις, σύμφωναContinue reading “Όνομα Εταιρείας.”

Αύξηση κεφαλαίου ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και παραχώρηση μετοχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Περι Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (ο «Νόμος»): «60.-(1) Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που έχει μετοχικό κεφάλαιο, αν εξουσιοδοτείται από το καταστατικό της, με τον τρόπο αυτό δύναται να αλλάξει τους όρους του ιδρυτικού εγγράφου της όπως ακολούθως, δηλαδή, δύναται να- (α) αυξήσειContinue reading “Αύξηση κεφαλαίου ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και παραχώρηση μετοχών.”

Παράγωγη Αγωγή.

Η παράγωγη αγωγή (derivative action) είναι η αγωγή η οποία καταχωρείται απο μέτοχο ή μετόχους μειοψηφίας της εταιρείας εκ μέρους της εταιρείας, όταν το αγώγιμο δικαίωμα ανήκει στην εταιρεία (και όχι στον μέτοχο/στους μετόχους προσωπικά) και με την οποία αιτείται/ουνται αποζημίωση υπέρ της εταιρείας. Η παράγωγη αγωγή αποτελεί μία από τις εξαιρέσεις στον κανόνα σύμφωναContinue reading “Παράγωγη Αγωγή.”

Παύση Συμβούλων

Πώς μπορούν μέτοχοι οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι με ορισμένους διοικητικούς συμβούλους τους (οι δυσαρεστημένοι μέτοχοι) να προβούν στην απομάκρυνση των τελευταίων απο το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας; [1] Το άρθρο 178(1) του Περι Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (ο «Νόμος») δίδει την δυνατότητα σε μετόχους/μέλη να παύσουν διοικητικούς συμβούλους τους με σύνηθες ψήφισμα (δηλαδή απλή πλειοψηφία τωνContinue reading “Παύση Συμβούλων”

Εγγραφή επιβαρύνσεων που βαραίνουν κυπριακές εταιρείες.

Οι εταιρείες ώς ανεξάρτητες νομικές οντότητες, δύνανται, μεταξύ άλλων, να δανείζονται και να δανείζουν. Σε περίπτωση που δανείζονται, νοουμένου ότι το Ιδρυτικό και Καταστατικό τους έγγραφο τους το επιτρέπει, δύναται να δημιουργούν επιβάρυνση (charge) επι των στοιχείων του ενεργητικού τους ως εξασφάλιση για τα χρέη τους. Οι επιβαρύνσεις λειτουργούν ως προστασία για τους δανειστές/πιστωτές τηςContinue reading “Εγγραφή επιβαρύνσεων που βαραίνουν κυπριακές εταιρείες.”

Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με εγγύηση.

Η πιο συνηθισμένη μορφή εταιρείας στην Κύπρο είναι η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και αυτό διότι μια τέτοια εταιρεία έχει πολλά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αύξησης κεφαλαίου μέσω της έκδοσης μετοχών καθώς και την δυνατότητα πληρωμής μερισμάτων από τα κέρδη της στους μετόχους της (dividends) ενώ υπόκειται σε λιγότερο έλεγχο και λιγότερο αυστηρούς κανονισμούς απο την δημόσια εταιρεία. Πέραν απο αυτήContinue reading “Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με εγγύηση.”

Δάνεια απο ιδιωτική εταιρεία στους διοικητικούς της συμβούλους.

Παρά το γεγονός ότι το άρθρο 182 του Περι Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (ο “Νόμος“) το οποίο απαγορεύει σε εταιρείες να παραχωρούν δάνεια στους διοικητικούς τους συμβούλους τους, δέν εφαρμόζεται σε ιδιωτικές εταιρείες (182.1.α), αυτό δέν σημαίνει ότι οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να παρέχουν τέτοια δάνεια χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις. Ο γενικός κανόνας είναι ότιContinue reading “Δάνεια απο ιδιωτική εταιρεία στους διοικητικούς της συμβούλους.”