Μερίσματα (“Dividends”) σε σχέση με Κυπριακές Ιδιωτικές εταιρείες.

Μία μετοχή, εκτός από δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, δίδει ταυτόχρονα το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη της να λαμβάνει ή/και να πληρώνεται μέρισμα από τα κέρδη της εταιρείας.   Βασικός κανόνας είναι ότι η εταιρεία δύναται να πληρώνει μερίσματα στους μετόχους της μόνο από τα κέρδη της, αφού έχει προηγουμένως διευθετήσει τις υποχρεώσεις τηςContinue reading “Μερίσματα (“Dividends”) σε σχέση με Κυπριακές Ιδιωτικές εταιρείες.”

Δυνατότητα μετόχων να σύγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ).

Τι συμβαίνει στην περίπτωση όπου οι Διευθυντές μίας ιδιωτικής Εταιρείας δέν προβαίνουν ή/και αρνούνται να προβούν στην σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης (ΕΓΣ) για κάποιο θέμα που προβληματίζει ή/και απασχολεί τους μετόχους; Ένα παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης είναι όταν μια εταιρεία διοικείται από ένα Διευθυντή και οι μέτοχοί επιθυμούν την παύση του, αλλά αυτός αρνείται ή/και παραλείπει να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση ούτως ώστε ναContinue reading “Δυνατότητα μετόχων να σύγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ).”