Η εμπορική εγγύηση δέν καταργεί την νόμιμη εγγύηση.

Για ορισμένα αγαθά, είθισται ο πωλητής λιανικής να μας παρέχει συμβατική-εμπορική εγγύηση, σε περίπτωση που τα προϊόντα αυτά είναι ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στην διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουμε ότι η συμβατική αυτή εγγύηση λειτουργεί ως επιπρόσθετη εγγύηση και  δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα σε νόμιμη εγγύηση, η οποία είναι υποχρεωτική δυνάμει νόμου (βλέπετε άρθρα 5Continue reading “Η εμπορική εγγύηση δέν καταργεί την νόμιμη εγγύηση.”

Προσφορά ή Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση;

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι για να υπάρχει μια δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση), απο την οποία γεννούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις, δέν είναι αρκετή η απλή κατάρτιση  ενός εγγράφου που υπογράφεται απο δύο ή περισσότερα πρόσωπα αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να συνυπάρχουν όλα τα συστατικά στοιχεία που απαιτεί ο νόμος. Τα συστατικά στοιχεία μίας σύμβασης σύμφωνα μεContinue reading “Προσφορά ή Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση;”

Το δικαίωμα καταναλωτή σε υπαναχώρηση.

Καταναλωτές οι οποίοι αγοράζουν εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου, ταχυδρομείου κτλ) ένα προϊόν ή/και μία υπηρεσία έχουν δικαίωμα σύμφωνα με την Ευρωπαική Οδηγία  97/7/ΕΚ (στο εφεξής η «Οδηγία») η οποία διέπει τις εξ αποστάσεως συμβάσεις[1] να ακυρώσουν αυτή την αγορά  ή/και να υπαναχωρήσουν απο την σύμβαση εντός 14 ημερών, χωρίς καμία αιτιολογία. Η έναρξη τηςContinue reading “Το δικαίωμα καταναλωτή σε υπαναχώρηση.”