Πρόσβαση πολίτη σε πληροφορίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ο νόμος περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα 184(I)/2017 ( ο «Νόμος») τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ (22/12/2020) και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια του κύπριου πολίτη, εφόσον στόχο έχει να οδηγήσει τις δημόσιες αρχές (αρχές του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα) της Δημοκρατίας να ενεργούν με διαφάνεια και ναContinue reading “Πρόσβαση πολίτη σε πληροφορίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.”