Προσφορά ή Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση;

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι για να υπάρχει μια δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση), απο την οποία γεννούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις, δέν είναι αρκετή η απλή κατάρτιση  ενός εγγράφου που υπογράφεται απο δύο ή περισσότερα πρόσωπα αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να συνυπάρχουν όλα τα συστατικά στοιχεία που απαιτεί ο νόμος. Τα συστατικά στοιχεία μίας σύμβασης σύμφωνα μεContinue reading “Προσφορά ή Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση;”

Υπέρβαση εξουσιοδότησης και Φαινόμενη πληρεξουσιότητα

Αποτελεί καθήκον ενός αντιπρόσωπου να ενεργεί μέσα στα πλαίσια της εξουσιοδότησης του. Σύμφωνα με το σύγγραμμα Bowstead & Reynolds on Agency 22η έκδοση, Κεφάλαιο 6, παράγραφος 6-001: «An obvious example is the duty not to exceed authority, where the agent is under a duty to make good to the principal loss caused by so doing.Continue reading “Υπέρβαση εξουσιοδότησης και Φαινόμενη πληρεξουσιότητα”

Πληρεξούσια έγγραφα.

Τα πληρεξούσια έγγραφα (Powers of Attorney) είναι έγγραφα με τα οποία ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) παρέχει εξουσιοδότηση σε κάπoιο άλλο τρίτο πρόσωπο (φυσικό) να ενεργήσει εκ μέρους του ή/και να τον εκπροσωπεί/αντιπροσωπεύει σε σχέση με ορισμένα ζητήματα ενώπιον αρμόδιων αρχών (π.χ Κτηματολόγιο)  ή/και νομικών προσώπων (π.χ τράπεζες). Tέτοια έγγραφα αποτελούν νομικές πράξεις (deeds) καιContinue reading “Πληρεξούσια έγγραφα.”