Διεξαγωγή εράνων.

Η διεξαγωγή εράνων στην Κύπρο διέπεται από τον περί Διενέργειας Εράνων Νόμο (στο εφεξής ο «Νόμος»). Έρανος δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα δίχως άδεια  από την αρμόδια αρχή αδειών (η «Αρμόδια Αρχή») και η διεξαγωγή εράνου χωρίς άδεια είναι παράπτωμα που τιμωρείται αυστηρά από τον Νόμο. Η άδεια διεξαγωγής εράνου θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ολη την διάρκεια διεξαγωγής του εράνου (βλέπετε άρθρο 18 του Νόμου).Continue reading “Διεξαγωγή εράνων.”

Συμφωνία Έκδοσης Βιβλίου

Ένας συγγραφέας ο οποίος επιθυμεί να εκδώσει ένα βιβλίο, μπορεί να επιλέξει είτε να το εκδώσει μόνος του (αυτοέκδοση/self-publishing) ή μέσω ενός εκδοτικού οίκου (Publisher). H επιλογή εναπόκειται στον ίδιο. Μέσω της αυτοέκδοσης ο συγγραφεας διασφαλίζει ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο όσον αφορά το περιεχόμενο, τον σχεδιασμό, την τιμολόγηση και τα πνευματικά δικαιώματα του βιβλίου, ενω επίσης δέν χρειάζεταιContinue reading “Συμφωνία Έκδοσης Βιβλίου”

Υποχρέωση της διοίκησης για έγκαιρη απάντηση σε αιτήματα των διοικούμενων

Κάθε άτομο που διαμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία (είτε αυτός είναι πολίτης της Κ.Δ είτε αλλοδαπός και είτε είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο) έχει δικαίωμα αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου Περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο (158(I)/1999), ώς έχει τροποποιηθεί και το άρθρο 29 του Συντάγματος. [1] Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την υποβολή γραπτού παραπόνου ήContinue reading “Υποχρέωση της διοίκησης για έγκαιρη απάντηση σε αιτήματα των διοικούμενων”

Καταβολή Κοινόχρηστων Εξόδων.

Σε κοινόκτητους χώρους όπως σε πολυκατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών  υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι, όπως ο ανελκυστήρας, οι σκάλες, ο χώρος στάθμευσης, κοινοί κήποι, καθώς και κοινά χρησιμοποιούμενα συστήματα. Κοινόχρηστα έξοδα αποτελούν για παράδειγμα  τα έξοδα που αφορούν τα υλικά καθαρισμού, συντήρησης ή/και επιδιόρθωσης των κοινόχρηστων χώρων (π.χ του ανελκυστήρα), την διακόσμηση κοινόχρηστων χώρων, το  άδειασμα βόθρων,Continue reading “Καταβολή Κοινόχρηστων Εξόδων.”

Σύσταση Ιδιωτικής Εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Περι Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113), ένα η περισσότερα πρόσωπα δύνανται εφόσον το επιθυμούν να δημιουργήσουν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό. Συγκεκριμένα το άρθρο προνοεί τα εξής: 3.-(1) Οποιαδήποτε επτά ή περισσότερα πρόσωπα ή προκειμένου για σύσταση ιδιωτικής εταιρείας ένα ή περισσότερα πρόσωπα που συνεργάζονται γιαContinue reading “Σύσταση Ιδιωτικής Εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο”

Καταργείται μια πολιτική δίκη ή μια προσφυγή μετά τον θάνατο αυτού που την καταχώρησε;

Πολιτικές Αγωγές. Πολιτικές αγωγές όπου η διαφορά είναι προσωποπαγής (of private character), π.χ δυσφήμηση ή απάτη, τερματίζονται με τον θάνατο του Ενάγοντα (actio personalis moritur cum persona), ενώ αυτές που αφορούν την περιουσία του (την κληρονομιά του) δέν ακυρώνονται (Twycross v. Grant  4 C. P. D. 40). Στην υπόθεση  Hatchard v Mege and Others (1887)Continue reading “Καταργείται μια πολιτική δίκη ή μια προσφυγή μετά τον θάνατο αυτού που την καταχώρησε;”

Κατάσχεση Μετοχών Ιδιωτικής Εταιρείας.

Εταιρεία δύναται, νοουμένου ότι αυτό επιτρέπεται απο τις πρόνοιες του Καταστατικού της, σε περίπτωση που εξέδωσε μετοχές οι οποίες δέν έχουν πληρωθεί πλήρως και ακόμη και μετά απο ειδοποίηση/κλήση της στον μέτοχο (notice for call) παραμένουν απλήρωτες, να τις κατασχέσει (to forfeit the shares) και έτσι ο μέτοχος να πάβει να έχει ιδιοκτησία αυτών. ΑνContinue reading “Κατάσχεση Μετοχών Ιδιωτικής Εταιρείας.”

Οικογενειακή Επανένωση υπηκόου τρίτης χώρας.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας: «1. Έκαστος έχει το δικαίωμα όπως …οικογενειακή αυτού ζωή τυγχάνη σεβασμού.  2. Δεν χωρεί επέμβασις κατά την άσκησιν του δικαιώματος τούτου, ειμή τοιαύτη οία θα ήτο σύμφωνος προς τον νόμον και αναγκαία μόνον προς το συμφέρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ήContinue reading “Οικογενειακή Επανένωση υπηκόου τρίτης χώρας.”

Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων.

Η εργοδότηση υπηκόων τρίτων χωρών στην Κύπρο είναι μία χρονοβόρα διαδικασία, εφόσον θα πρέπει ο προτιθέμενος εργοδότης να αποδείξει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ικανοποίησης των συγκεκριμένων αναγκών του με εργατικό δυναμικό που είναι κύπριοι πολίτες ή πολίτες κάποιου άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. (βλέπετε σχετική Αποφ.65.886 ημερ. 25/7/07 του Υπουργικού Συμβουλίου: Στρατηγική για την Απασχόληση Ξένου Εργατικού Δυναμικού.pdf (mlsi.gov.cy)).Continue reading “Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων.”

Ηθελημένη ανάληψη κινδύνου.

Το δόγμα (doctrine) Volenti non fit injuria (ηθελημένη ανάληψη κινδύνου), χρησιμοποιείται απο Εναγόμενους σε αγωγές για το αστικό αδίκημα της αμέλειας (negligence), ως υπεράσπιση. Αυτή η υπεράσπιση, εάν πετύχει, απαλλάσσει τον εναγόμενο εξ ολοκλήρου από οποιαδήποτε ευθύνη εναντίον του Ενάγοντα. Το δόγμα Volenti non fit injuria δέν πρέπει να συγχέεται με την συντρέχουσα αμέλεια (contributoryContinue reading “Ηθελημένη ανάληψη κινδύνου.”