Αθλητικές Χορηγίες.

Οι χορηγίες (sponsorships) αποτελούν πλέον ένα σημαντικό κομμάτι στον τομέα του αθλητισμού, με την σχετική αγορά συνεχώς να βελτιώνεται και να αναπτύσσεται, εφόσον οι χορηγίες έχουν οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις-χορηγούς (sponsors) όσο και για τους χορηγούμενους (right holders, π.χ αθλητές, διοργανωτές αθλητικών γεγονότων και σωματεία). Οι χορηγοί (sponsors) προσφέρουν οικονομικά οφέλη ή οφέλη σεContinue reading “Αθλητικές Χορηγίες.”

Εργατικά Ατυχήματα και Ευθύνη Εργοδότη.

Δυστυχώς, σε διάφορους τομείς εργασίας, όπως στον κατασκευαστικό τομέα (π.χ εργοτάξια και οικοδομές υπό ανέγερση) και στον τομέα της βιομηχανίας (αποθήκες ή σε εργοστάσια) συμβαίνουν εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, κάτι που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως στην μη ορθή συντήρηση μηχανημάτων, στην μη επαρκή εκπαίδευση των υπαλλήλων, στην έλλειψη επιτήρησης των υπαλλήλων κατά την διάρκεια της εργασίας, στην χρήση επικίνδυνων ουσιών κ.α. ΟContinue reading “Εργατικά Ατυχήματα και Ευθύνη Εργοδότη.”

Η εμπορική εγγύηση δέν καταργεί την νόμιμη εγγύηση.

Για ορισμένα αγαθά, είθισται ο πωλητής λιανικής να μας παρέχει συμβατική-εμπορική εγγύηση, σε περίπτωση που τα προϊόντα αυτά είναι ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στην διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουμε ότι η συμβατική αυτή εγγύηση λειτουργεί ως επιπρόσθετη εγγύηση και  δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα σε νόμιμη εγγύηση, η οποία είναι υποχρεωτική δυνάμει νόμου (βλέπετε άρθρα 5Continue reading “Η εμπορική εγγύηση δέν καταργεί την νόμιμη εγγύηση.”

Δικαιώματα πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) προστατεύουν τον τρόπο έκφρασης ιδεών και αφορούν πρωτότυπα (original)  προϊόντα δημιουργικής εργασίας (creative work) [1]όπως βιβλία, παραμύθια, στίχους, μουσική, ταινίες, θεατρικά έργα, ποιητικές συλλογές, πίνακες, φωτογραφίες, γλυπτά, αρχιτεκτονικά έργα και κτίρια, κοσμήματα, κατασκευές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, ερμηνείες τραγουδιών (στο εφεξής όλες οι μορφές θα αναφέρονται συλλογικά ως τα «Έργα»)Continue reading “Δικαιώματα πνευματικής Ιδιοκτησίας.”

Όνομα Εταιρείας.

Για να δύναται να εγγραφεί μια εταιρεία, θα πρέπει να έχει προηγουμένως εγκριθεί το όνομα με το οποίο πρoτίθεται να εγγραφεί απο τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη (στο εφεξής ο «Έφορος») μετά από  την καταχώρηση σχετικής αίτησης (ηλεκτρονικά, στο ταμείο ή μέσω ταχυδρομείου). [1] Για να εγκριθεί το προτεινόμενο όνομα από τον Έφορο θα πρέπει να ικανοποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις, σύμφωναContinue reading “Όνομα Εταιρείας.”

Πλεονασμός.

Εργοδοτούμενος ο οποίος απασχολήθηκε συνεχώς[1] για 104 εβδομάδες (περίπου 2 έτη) και η απασχόληση του τερματίσθηκε λόγο πλεονασμού (βλέπετε πιο κάτω) δικαιούται σε αποζημίωση απο το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, νοουμένου ότι δέν έχει συμπληρώσει την συντάξιμη ηλικία (βλέπετε άρθρο 16 του Περι Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμου) και νοουμένου ότι δέν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του ΠεριContinue reading “Πλεονασμός.”

Κοινοποίηση στοιχείων προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού για σκοπούς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ( « ΓΚΠΔ » ) κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο η ταυτοποιήσιμο πρόσωπο (το «Υποκείμενο Δεδομένων») αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. [1] Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ενός φυσικού προσώπου ( π.χ IBAN και αρ.λογαριασμού) αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον δύνανται σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του κατόχουContinue reading “Κοινοποίηση στοιχείων προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού για σκοπούς ανθρωπιστικής βοήθειας.”

Αύξηση κεφαλαίου ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και παραχώρηση μετοχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Περι Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (ο «Νόμος»): «60.-(1) Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που έχει μετοχικό κεφάλαιο, αν εξουσιοδοτείται από το καταστατικό της, με τον τρόπο αυτό δύναται να αλλάξει τους όρους του ιδρυτικού εγγράφου της όπως ακολούθως, δηλαδή, δύναται να- (α) αυξήσειContinue reading “Αύξηση κεφαλαίου ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και παραχώρηση μετοχών.”

Διαδικτυακός εκφοβισμός.

Ο εκφοβισμός όπως όλοι γνωρίζουμε δύναται να λάβει ποικίλες μορφές (π.χ λεκτική και σωματική βία, σκόπιμη απομόνωση ατόμου, συνεχής κοροϊδία, ταπεινωτικά σχόλια, ενοχλητικά και εκφοβιστικά μηνύματα, ταπεινωτικά καθήκοντα, διάδοση κακοήθων φημών, διάδοση ψευδών στοιχείων ή/και ντροπιαστικών πληροφοριών) ενώ δύναται να λάβει χώρα σε διάφορους χώρους (π.χ στο σχολείο, στον στρατό, στην εργασία-βλέπετε άρθρο Εκφοβισμός στην Εργασία. –Continue reading “Διαδικτυακός εκφοβισμός.”

Προσφορά ή Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση;

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι για να υπάρχει μια δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση), απο την οποία γεννούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις, δέν είναι αρκετή η απλή κατάρτιση  ενός εγγράφου που υπογράφεται απο δύο ή περισσότερα πρόσωπα αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να συνυπάρχουν όλα τα συστατικά στοιχεία που απαιτεί ο νόμος. Τα συστατικά στοιχεία μίας σύμβασης σύμφωνα μεContinue reading “Προσφορά ή Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση;”