Παράγωγη Αγωγή.

Η παράγωγη αγωγή (derivative action) είναι η αγωγή η οποία καταχωρείται απο μέτοχο ή μετόχους μειοψηφίας της εταιρείας εκ μέρους της εταιρείας, όταν το αγώγιμο δικαίωμα ανήκει στην εταιρεία (και όχι στον μέτοχο/στους μετόχους προσωπικά) και με την οποία αιτείται/ουνται αποζημίωση υπέρ της εταιρείας. Η παράγωγη αγωγή αποτελεί μία από τις εξαιρέσεις στον κανόνα σύμφωναContinue reading “Παράγωγη Αγωγή.”

Εγγραφή επιβαρύνσεων που βαραίνουν κυπριακές εταιρείες.

Οι εταιρείες ώς ανεξάρτητες νομικές οντότητες, δύνανται, μεταξύ άλλων, να δανείζονται και να δανείζουν. Σε περίπτωση που δανείζονται, νοουμένου ότι το Ιδρυτικό και Καταστατικό τους έγγραφο τους το επιτρέπει, δύναται να δημιουργούν επιβάρυνση (charge) επι των στοιχείων του ενεργητικού τους ως εξασφάλιση για τα χρέη τους. Οι επιβαρύνσεις λειτουργούν ως προστασία για τους δανειστές/πιστωτές τηςContinue reading “Εγγραφή επιβαρύνσεων που βαραίνουν κυπριακές εταιρείες.”

Αδεια και επίδομα πατρότητας.

Για πάρα πολλά χρόνια δέν υπήρχε θεσμοθετημένο δικαίωμα στην κυπριακή νομοθεσία για άδεια πατρότητας. Ωστόσο απο την 1η Αυγούστου του 2017, όπου και τέθηκε σε ισχύ ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος 117(I)/2017 (στο εφεξής ο «Νόμος»), οι κύπριοι μισθωτοί οι οποίοι γίνονται πατέρες έχουν δικαίωμα σε άδεια πατρότητας δύο συνεχόμενων εβδομάδων (άρθρο 3 τουContinue reading “Αδεια και επίδομα πατρότητας.”

Άδεια και επίδομα μητρότητας.

Δικαιούχοι σε άδεια μητρότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Περί της Προστασίας της Μητρότητας Νόμου  100(I)/1997. Α. Φυσικές Μητέρες: μισθωτή η οποία παρουσιάζει πιστοποιητικό εγγεγραμμένου ιατρου με το οποίο αποδεικνύει ότι αναμένει τοκετό εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. ««3.(1) Μισθωτή η οποία παρουσιάζει πιστοποιητικό εγγεγραμμένου ιατρού, ότι αναμένει τοκετό σε εβδομάδα που καθορίζεται στο πιστοποιητικόContinue reading “Άδεια και επίδομα μητρότητας.”